Informacje o
Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowany jest w Rzecku (Oczyszczalnia Ścieków).

Biuro PSZOK w Rzecku będzie otwarte dla interesantów WYŁĄCZNIE we wtorki, środy i czwartki w godz. 9.00–17.00 i pod nr tel. 89 715 30 10 wew. 36.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można przekazać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

 1. papier,
 2. metale,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. szkło,
 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 6. odpady niebezpieczne,
 7. przeterminowane leki i chemikalia,
 8. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 9. zużyte baterie i akumulatory,
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 11. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 12. zużyte opony – w ilości 5 sztuk/rok od samochodu osobowego,
 13. odpady budowlane i rozbiórkowe – 1m3/rok na gospodarstwo domowe,
 14. odpadów tekstyliów i odzież,
 15. bioodpady.

Oddający odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych transport zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt, z własnym rozładunkiem.