Opłaty należy dokonywać na konto bankowe nr
16 1020 3541 0000 5802 0324 5800

Od 1 listopada w gminie Biskupiec obowiązują nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), Burmistrz Biskupca zawiadamia, że Rada Miejska w Biskupcu Uchwałą nr XXVI/146/2020 z dnia 15 października 2020 r. zmieniła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 listopada stawka opłaty za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny wynosi 29,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Wprowadzono częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca od stawki obowiązującej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny, czyli 28,00 zł/osobę.

WAŻNE:

Od 1 listopada 2020 r. wchodzi obowiązek segregacji odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Jeżeli właściciel nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zapłaci stawkę podwyższoną w wysokości 58,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Prowadzone będą kontrole przez Straż Miejską w celu weryfikacji prawidłowości segregowania śmieci, w razie niedopełnienia tego obowiązku będą naliczane kary.

Czy trzeba składać nową deklarację?

Zmiana wysokości opłaty za odpady nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, który ma złożoną deklarację, w której zadeklarował segregację odpadów.

Obowiązek złożenia nowej zmieniającej deklaracji dotyczy:

  • właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas zadeklarowali nieselektywny sposób gromadzenia odpadów, mają obowiązek złożenia nowej deklaracji począwszy od dnia 1 listopada 2020 r. ze wskazaniem stawki opłaty obowiązującej dla zbiórki selektywnej;
  • właściciele nieruchomości, którzy dotychczas korzystali z ulgi na piątą i kolejną osobę w wysokości 1,00 zł/os. mają obowiązek złożenia nowej deklaracji począwszy od dnia 1 listopada 2020 r. mnożąc ilość osób zgłoszonych w deklaracji przez stawkę opłaty obowiązującej dla zbiórki selektywnej, czyli 29,00 zł/osobę.
  • właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady i bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową oraz nie będzie możliwości oddania tych odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.

Czy zmieniają się terminy dokonywania opłat?

Nie zmieniają się terminy dokonywania wpłat za odbiór śmieci. Wciąż obowiązują: 15 marca – za I kwartał, 15 czerwca – za II kwartał, 15 września – za III kwartał, 15 grudnia – za IV kwartał.

Dlaczego zmieniły się stawki?

Biskupiec, podobnie jak 36 innych gmin w województwie, związany jest umową z Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, który przyjmuje nasze śmieci. ZGOK w 2020 r. trzy razy znacząco podniósł opłaty pobierane od gmin za przyjmowanie odpadów – w styczniu, w sierpniu i październiku. Mimo, że Gminy próbowały przeciwstawić się tym podwyżkom, ceny podniesiono, wymuszając tym samym podwyżki dla mieszkańców. Wysokość nowej stawki oparto na konkretnych wyliczeniach. Przede wszystkim na znaczącej podwyżce wprowadzonej przez ZGOK. Gminy nie mogą zarabiać na odbiorze śmieci, a zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. To oznacza, że pieniądze zebrane od mieszkańców muszą w całości pokryć koszty jakimi w tym zakresie obciążona jest gmina. O wysokości stawki decydują koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także koszty obsługi administracyjnej systemu. Do dnia dzisiejszego gmina dopłacała do systemu rocznie 800 000,00 zł, gdyby stawka opłaty nie została podniesiona gmina musiałaby dopłacić do systemu rocznie 1 300 000,00 zł.

Ile płaci się w innych gminach?

Do tej pory gmina Biskupiec utrzymywała najniższe stawki za odbiór śmieci wśród gmin w województwie. W związku z podniesieniem cen dla gmin w ZGOK Olsztyn wszystkie gminy muszą podnieść ceny za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.

W gminach, które już wprowadziły podwyżki, stawki kształtują się następująco na jednego mieszkańca: Gietrzwałd – 27,00 zł, Gmina Bartoszyce – 21,00 zł, Górowo Iławeckie- 25 zł, Dźwierzuty – 28,00 zł, Piecki – 24,00 zł, Purda – 25,00 zł, Wielbark – 32,00 zł, Kętrzyn – 28,20 zł, Reszel – 29,00 zł, Mikołajki – 33,00 zł.

Co jeśli zapłaciłem już za cały rok z góry?

Należy dopłacić brakującą kwotę uwzględniając zmianę stawek obowiązującą od dnia 1 listopada.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 89 715 01 36.

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku obowiązującej od 1 stycznia 2021 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), Burmistrz Biskupca zawiadamia, że Rada Miejska w Biskupcu Uchwałą Nr XXIV/138/2020 z dnia 29.09.2020r. oraz zmieniającą Uchwałą nr XXVI/146/2020 z dnia 15 października 2020r. zmieniła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Od 1 stycznia 2021r. ustala się ryczałtową stawkę za rok w wysokości 180,00 zł brutto za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zapłaci ryczałtową stawkę podwyższoną za rok w wysokości 360,00 zł za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Informuję, że od 1 stycznia 2021r.  wchodzi obowiązek segregacji odpadów komunalnych i będą prowadzone kontrole przez Straż Miejską w celu weryfikacji prawidłowości segregowania śmieci, w razie nie dopełnienia tego obowiązku będą naliczane kary.