Deklaracja dostępności strony Internetowej Urzędu Miejskiego w Biskupcu

Urząd Miejski w Biskupcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Biskupcu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-12-31
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-08-03
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Karpińska.
 • E-mail: sekretarz@biskupiec.pl
 • Telefon: 897150110

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Biskupiec
 • Adres: ratusz@biskupiec.pl
 • E-mail: ratusz@biskupiec.pl
 • Telefon: 897150110

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Biskupcu, al. Niepodległości 2, 11–300 Biskupiec

Czterokondygnacyjny budynek położony jest u zbiegu Al. Niepodległości, ul. 1 Maja oraz ul. Dworcowej w sąsiedztwie dwóch budynków użyteczności publicznej. Wejście główne do Urzędu stanowią trzystopniowe kamienne schody. Z parkingu z poziomu terenu można wjechać wózkiem, skąd za pomocą platformy można dostać się na parter budynku wzdłuż siedmiostopniowego biegu schodowego. Na parterze istnieje możliwość wejścia do wszystkich pomieszczeń (w tym m.in. do pokoju nr 10 Informacji, kasy, toalety dla interesantów) po użyciu sygnalizacji dźwiękowej zlokalizowanej przy drzwiach wejściowych. W związku z obostrzeniami COVID 19 poruszanie się po Urzędzie musi być poprzedzone dezynfekcją rąk natomiast interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek oraz zachowania bezpiecznego dystansu (1,5–2,0 m). W końcu korytarza znajduje się wejście do samoobsługowej windy. W czasie Pandemii do interesantów schodzą pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych gdzie na parterze wstępnie załatwiane są sprawy. Poruszanie się po Urzędzie odbywa się w asyście wspomnianego pracownika. Windą można dojechać do ostatniej kondygnacji. W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a. W budynku są zatrudnione osoby komunikujące się językiem migowym. Składanie dokumentów odbywa się w pokoju nr 10. Istnieje również możliwość obsługi klientów przed urzędem przez merytorycznego pracownika. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Na parkingu wydzielone są dwa miejsca dedykowane dla osób niepełnosprawnych.