I Postanowienia ogólne

1. Konkurs – każdy konkurs organizowany przez Organizatora na stronach: Biskupiec-Krajobraz Pełen Możliwości, Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu, Kamil Kozłowski Burmistrz Biskupca, którego zasady określa niniejszy regulamin.

2. Organizator – organizator Konkursu tj. Burmistrz Biskupca, al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec.

3. Regulamin – niniejszy regulamin.

4. Uczestnik – osoby fizyczne, które przystąpiły do Konkursu organizowanego przez Organizatora na w/w stronach.

5. Zwycięzca/zwycięzcy – uczestnik/uczestnicy, którzy wykonają poprawnie zadanie konkursowe i zostaną wyłonieni jako wygrywający zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6. Każdy Konkurs podlega odrębnemu ogłoszeniu na stronach: Biskupiec-Krajobraz Pełen Możliwości, Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu, Kamil Kozłowski Burmistrz Biskupca, które zawiera następujące informacje:
a. datę rozpoczęcia i czas trwania Konkursu,
b. szczegółowe zasady Konkursu tj. w szczególności zadanie konkursowe,
c. rodzaj oraz liczbę nagród i zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu,
d. termin i miejsce odbioru nagród.

II Zasady Konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem, użytkownicy serwisu Facebook.com. posiadający aktywne konto.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
a. pracownicy i współpracownicy Organizatora lub sponsora,
b. osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Konkursu,
c. najbliżsi wymienionych w podpunktach poprzedzających,
d. osoby które nie ukończyły 18 roku życia.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udzielenie przez Uczestnika w zgłoszeniu uczestnictwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie.

4. O ile szczegółowe zasady danego Konkursu nie stanowią inaczej, realizacja zadania konkursowego polega na przesłaniu wiadomości na adres e-mailowy promocja@biskupiec.pl. W przypadku nadesłania przez Uczestnika więcej niż jednej wiadomości, przy wyłonieniu Zwycięzców będzie brana pod uwagę tylko wiadomość, która nadeszła jako pierwsza. Uczestnik, aby jego udział w Konkursie był ważny, musi nadesłaną wiadomość podpisać loginem używanym przez siebie w serwisie Facebook.

5. Uczestnictwo w Konkursie nie wymaga ponoszenia opłat ani nabywania żadnych dowodów udziału w Konkursie.

III Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Procedura konkursowa trwa w czasie określonym w ogłoszeniu konkursu, opublikowanym na stronach organizatora.

2. W Konkursie wygrywają pierwsze osoby, które od momentu rozpoczęcia Konkursu – prześlą wiadomość z prawidłową odpowiedzią na podany w ogłoszeniu Konkursu adres e-mail, do wyczerpania puli nagród.

3. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej i formie odbioru nagrody drogą elektroniczną.

IV Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora.

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres e-mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację reklamującego. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

V Odbiór nagród

1. Nagrody będą wydawane w terminach, miejscach i na zasadach określonych w ogłoszeniu danego Konkursu.

2. Nagrody będą wydawane za pokwitowaniem, po okazaniu przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości.

3. Nagroda może zostać odebrana osobiście albo przez osobę upoważnioną przez Zwycięzcę, przy czym musi ona legitymować się pisemnym upoważnieniem do odbioru nagrody, zawierającym imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL oraz serię i numer dokumentu tożsamości Zwycięzcy i imię, nazwisko oraz serię i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru nagrody.

4. W przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki określone wyżej lub gdy uprawniona osoba nie odbierze nagrody w określonym miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu Konkursu, prawo do otrzymania nagrody przez danego Zwycięzcę wygasa.

VI Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Gmina Biskupiec, al. Niepodległości 2 11-300 Biskupiec. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, ich poprawiania oraz prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia z prowadzonego zbioru.

3. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników przekazane Organizatorowi będą przetwarzane celem:
a. realizacji Konkursu,
b. wyłonienia Zwycięzców Konkursu,
c. wydania nagród.
d. kontaktu ze Zwycięzcami Konkursu, celem powiadomienia ich o wygranej.

4. Przystępując do udziału w danym Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w ogłoszeniu danego Konkursu.

5. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o czym niezwłocznie poinformuje na stronach: Biskupiec-Krajobraz Pełen Możliwości, Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu, Kamil Kozłowski Burmistrz Biskupca.

8. Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, prawo przerwania, przedłużenia lub zmiany warunków lub terminów Konkursu, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu i przekazania nagród.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073, 2244, z 2019 r. poz. 80.).