Logopeda szkolny – mgr Anna Kubarewicz

GODZINY PRACY LOGOPEDY

Rok szkolny 2022/2023

poniedziałek – 7.50 – 15.05

wtorek – 7.50 – 14.15

środa – 9.40 – 13.20

czwartek – 10.35 – 13.20

piątek – 10.35 – 13.20

Godzina dostępności: wtorek 8.35 – 9.35

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZĘSZCZANIA NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ

1. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach (do 4 osób).

2. Czas trwania zajęć jest dostosowany do potrzeb i indywidualnych możliwości dziecka i wynosi od 30 do 45 minut w wymiarze 1 raz w tygodniu. W szczególnych przypadkach lub po przedstawieniu opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, zawierającej szczególne zalecenia w zakresie terapii logopedycznej, logopeda może zwiększyć liczbę zajęć lub zmienić ich charakter (grupowe- indywidualne).

3. Na zajęcia logopedyczne mają obowiązek uczęszczać dzieci, które mają zalecenie terapii logopedycznej w orzeczeniu lub opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dzieci te są przyjmowane na zajęcia w pierwszej kolejności. Kolejną formą rekrutacji są przesiewowe badania logopedyczne, które odbywają się we wrześniu w szkole. Na ich podstawie logopeda rekrutuje uczestników terapii (biorąc pod uwagę złożoność i stopień nasilenia wady wymowy – czy jest jedna czy więcej oraz w szczególnych wypadkach zainteresowanie i zaangażowanie rodziców – jeżeli wada jest niewielka, a rodzice wykazują chęć współpracy, to dziecko może zostać zakwalifikowane na zajęcia, gdyż przy współpracy rodziców jest szansa, że niewielka wada zostanie szybko skorygowana).

4. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności ćwiczeń aż do całkowitej korekty wady wymowy lub zaburzenia mowy.

5. W zajęciach mogą brać udział dzieci zdrowe ( tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, chorób zakaźnych  lub innych).

6. Rodzice (prawni opiekunowie) stosują się do zaleceń logopedy oraz są zobowiązani do dopilnowania, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne oraz by wykonywało prace domowe i regularnie ćwiczyło zadany materiał. Powodzenie terapii logopedycznej zależy w bardzo dużym stopniu od systematyczności ćwiczeń oraz wsparcia, jakiego dostarczy dziecku nauczyciel i rodzice ucznia.

REGULAMIN PRACOWNI LOGOPEDYCZNEJ

 

 

1. Punktualnie przybywaj do pracowni na zajęcia.
2. Nie wolno ci wchodzić do pracowni bez zgody logopedy i w czasie jego nieobecności.
3. Po wejściu do pracowni zajmuj wyznaczone dla siebie miejsce.
4. Dbaj o zgromadzone pomoce logopedyczne.
5. Zachowaj czystość.
6. Pomagaj przy wykonywaniu plansz i gazetek ściennych.
7. Nie korzystaj samodzielnie z przyborów, pomocy logopedycznych i innego sprzętu znajdującego się w pracowni.
9. Podporządkuj się prośbom i poleceniom logopedy.
10. Każde zauważone przez ciebie zagrożenie dla życia lub zdrowia zgłaszaj natychmiast do logopedy.

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ

RODZICE/ OPIEKUNOWIE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO:

– SYSTEMATYCZNEGO UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH- w przypadku braku możliwości uczestnictwa dziecka w zajęciach, rodzic zobowiązany jest poinformować logopedę, (telefon kontaktowy rodzice otrzymują na zgodach na terapię)

– SYSTEMATYCZNEGO WYKONYWANIA Z DZIECKIEM ZADANYCH DO DOMU ĆWICZEŃ- codziennie, przynajmniej po 10- 15 minut.

– SYSTEMATYCZNEGO KONTAKTU Z LOGOPEDĄ – przynajmniej 1 raz w semestrze

RODZICE/ OPIEKUNOWIE MAJĄ PRAWO DO:

– ZWRACANIA SIĘ DO LOGOPEDY Z PROŚBĄ O POMOC W PRZYPADKU POJAWIAJĄCYCH SIĘ WĄTPLIWOŚCI (po telefonicznym omówieniu spotkania),

– UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH WSPÓLNIE Z DZIECKIEM (zwłaszcza indywidualnych),

– ZREZYGNOWANIA Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH- należy uzasadnić przyczynę rezygnacji.

Kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy?

– wskazówki dla rodziców

 

  • Podczas artykulacji głosek  s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, t, d, n  dziecko wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. W każdym wieku jest to wada, z której się nie wyrasta. Im dłużej zwlekamy, tym bardziej wada się utrwala.
  • Dziecko nawykowo mówi przez nos.
  • Dostrzegamy zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka.
  • Mamy wątpliwość czy dziecko dobrze słyszy.
  • Dziecko zniekształca głoski, zastępuje je innymi nie znanymi w języku polskim, np. gardłowo wymawia r.
  • Jeśli nasila się problem rozwojowej niepłynności mówienia ( zacinanie, powtarzanie sylab ).
  • Po ukończeniu 4 roku życia dziecko :

– wymawia głoski  s, z, c, dz  jak  ś, ź, ć, dź,

– zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne , np. d  na  t  (dom=tom),

w na f  (woda=fota),  g na k (gęś=kęś),  b na p (buda=puta),

– myli głoski o podobnym brzmieniu np. s – c (sala=cala), sz – cz

(szyje=czyje).

  • Rozwój mowy dziecka:

– 2- letniego jest na poziomie mowy dziecka rocznego (wymawia kilka słów),

– 3- letniego jest na poziomie mowy dziecka 1,5- rocznego (tworzy jedynie równoważniki zdań),

– 4- letniego jest na poziomie mowy dziecka 2- letniego (formułuje proste zdania, słownictwo ok. 300 słów),

– 5- letniego jest na poziomie mowy dziecka 2,5- letniego (proste zdania).