Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu

Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. "Hubal" w Biskupcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-10-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-10-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Didjurgeit.
 • E-mail: didjurgeit.agnieszka@biskupiec.pl
 • Telefon: 89 715 25 49

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu
 • Adres: Ul. Mickiewicza 8
  11 -300 Biskupiec
 • E-mail: sp2@biskupiec.pl
 • Telefon: 89 715 25 49

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Adres szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu im. mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal”

ul. Mickiewicza 8

11-300 Biskupiec

Szkoła mieści się w trzech budynkach: głównym, tzw. B, które połączone są łącznikiem oraz w oddzielnym budynku, tzw. „Domek”, gdzie mieści się oddział „0”.

Do  budynku szkoły prowadzą 3 wejścia:

 • główne wejście, prowadzą do niego schody.
 • wejście z budynku „B” , znajduje się tam podjazd dla wózków.
 • wejście przy sali gimnastycznej, gdzie również znajduje się podjazd dla wózków.

Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach  są pracownicy obsługi – panie woźne.

 1. BUDYNEK GŁÓWNY

 

 1. Parter – znajdują się tam:
 • sekretariat
 • gabinet dyrektora
 • sale lekcyjne
 • toalety: damska i męska, w tym jedna dostosowana dla osób niepełnosprawnych
 • toaleta dla pracowników szkoły
 • sala gimnastyczna
 • szatnie damska i męska wraz z toaletami

 

 1. Pierwsze piętro – znajdują się tam:
 • pokój nauczycielski
 • gabinet wicedyrektora
 • gabinet pedagoga szkolnego i logopedy
 • gabinet pielęgniarki
 • sale lekcyjne.

 

 1. Drugie piętro – znajdują się tam:
 • biblioteka szkolna
 • sale lekcyjne.

 

BUDYNEK B

 1. Wysoki parter – znajduje się tam:
 • stołówka, do której trzeba wejść po schodach.

 

 1. Pierwsze piętro – znajdują się tam:
 • świetlica szkolna
 • dwie toalety (żadna z toalet nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).
 1. Drugie piętro – znajdują się tam:
 • sale lekcyjne
 • dwie toalety (żadna z toalet nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

 

DOMEK – znajdują się tam:

 • dwie sale
 • toaleta, która jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

W budynkach brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych: nie ma wind, nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.