Burmistrz Biskupca ogłosił otwarte konkursy z zakresu rozwoju sportu i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2023.

Burmistrz Biskupca ogłosił dwa otwarte konkursy ofert. Pierwszy dotyczy wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Biskupiec w roku 2023. Poprzez wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu rozumie się m.in.: poprawę warunków uprawiania sportu, zwiększenie dostępności Mieszkańców do działalności sportowej, popularyzację uprawiania sportu, promocję sportu i aktywnego stylu życia. Oferty zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu o konkursie należy złożyć do dnia 27 stycznia 2023 r. do godz. 15:30 w Biskupieckim Domu Kultury, ul. Matejki 5. Na wsparcie realizacji zadań w zakresie rozwoju sportu w tym roku przeznaczono 215 00,00 zł (dwieście piętnaście tysięcy złotych). 

Szczegóły dostępne w ogłoszeniu o konkursie:

Drugi konkurs ofert dotyczy wsparcia realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zadania wpisujące się w w/w konkurs to m.in.: organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, rozgrywek, zawodów, turniejów, upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych, organizowanie treningów, zajęć obozów sportowych. Na wsparcie realizacji tych zadań Gmina Biskupiec w roku 2023 przeznaczyła 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych). Oferty zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu o konkursie należy złożyć do dnia 27 stycznia 2023 r. do godz. 15:30 w Biskupieckim Domu Kultury, ul. Matejki 5.