Burmistrz Biskupca ogłasza otwarty konkurs ofert na na realizację zadania gminy pn: „Organizacja dowozu osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych w Gminie Biskupiec do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2023”.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego określoną w ich statutach w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania gminy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).  Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie dowozu osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych w Gminie Biskupiec do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2023. Kwota przeznaczona na realizację ww. zadania w roku 2023 wynosi 113.000,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy 00/100 zł).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką oferenta z dopiskiem „Otwarty konkurs na: „Organizacja dowozu osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych w Gminie Biskupiec do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2023” w kancelarii Urzędu Miejskiego w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec w terminie do 20 stycznia 2023 r. do godziny 10:00. Ofertę należy sporządzić zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U z 2018 r., poz. 2057).

Szczegóły konkursu ofert dostępne w treści ogłoszenia – TUTAJ

Wzór umowy na realizacje zadania publicznego do ogłoszenia TUTAJ