OGŁOSZENIE
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Biskupiec

Ogłoszenie konsultacje OZ i OR

Projekt uchwały

Załącznik do uchwały

Formularz ankiety

Formularz uwag

Projekt uchwały wraz z załącznikiem nr 1 – mapa ewidencyjna w skali 1:5000, stanowiąca integralną część uchwały, został umieszczony na stronach internetowych www.biskupiec.pl  i www.bip.biskupiec.pl oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biskupcu w okresie od 29.03.2024 do 06.05.2024 r., pok. nr. 34.