OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z

2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach adres: Kobułty

80, 11-300 Biskupiec, adres e-mail: spkobulty@interia.pl , numer telefonu: 89 716 14 24.

2) Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych: Macieja Żołnowskiego, z którym mogą się

Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za

pośrednictwem adresu email:inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania, jak również w celu realizacji

praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 7

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające

ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów

archiwalnych.

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać

profilowaniu.

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

(RODO);

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym

na podstawie przepisów prawa (np. Urząd Gminy, Kuratorium, Sąd, MOPS, GOPS, pielęgniarka szkolna, Poradnia psych.-pedag., inne szkoły)

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1

informujemy, iż:

1.Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest

Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach (adres: Kobułty 80, 11-300 Biskupiec,

adres e-mail: spkobulty@interia.pl , numer telefonu: 89 716 14 24).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontrolowania dostępu do budynków i

pomieszczeń szkoły, analizowania incydentów naruszenia prawa, ochrony mienia oraz

zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie monitorowanym.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia

nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią

dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji,

gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu.

Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób

zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania

dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzanie wizerunku uczniów, pracowników i innych osób zarejestrowanych przez

monitoring znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo

oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), a nadto w odniesieniu do pracowników podstawę do

przetwarzania danych stanowią również przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).

REGULAMIN MONITORINGU