Uchwała nr LXII/359/2023 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/326/22 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Biskupiec w 2023 roku”.

UCHWAŁA