W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, dla osób zamieszkujących dotychczas pod adresami oznaczonymi jako: Czerwonka-Stacja (część wsi Czerwonka) i Pierwój (część wsi Kamionka) dokonano przenumerowania numerów porządkowych i ustalono nowe adresy zamieszkania.

Dokonano zmiany nazwy miejscowości oraz numerów porządkowych odpowiednio dla: Czerwonka Stacja na Czerwonka i Pierwój na Kamionka. Działania te zostały narzucone organowi prowadzącemu ewidencję miejscowości, ulic i adresów tj. Gminie Biskupiec ww. przepisami prawa.

Mając na względzie powyższe, każdy kto otrzymał zawiadomienie o ustaleniu nowego numeru powinien w terminie 30 dni umieścić w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczkę z nową nazwą miejscowości i numeru porządkowego. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Jednocześnie informujemy, że istnieje obowiązek zgłaszania właściwemu Staroście tj. Staroście Olsztyńskiemu  zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Ponadto właściciel nieruchomości winien również zgłosić powyższe zmiany do innych organów/instytucji m.in. Urzędu Skarbowego w Olsztynie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie, operatora gazu i energii, Sądu Rejonowego w Biskupcu (Wydział Ksiąg Wieczystych), PWiK Sp. z o.o. w Biskupcu oraz banku, w którym posiada konto. Z urzędu informacje te zostaną przekazane do Urzędu Statystycznego w Olsztynie oraz Poczty Polskiej oddział w Biskupcu i równocześnie zaktualizowane w Urzędzie Miejskim w Biskupcu w Urzędzie Stanu Cywilnego (meldunki), Referacie Architektury, Inwestycji i Ochronie Środowiska (odpady) oraz Referacie Finansowo-Podatkowym (podatki).