30 marca Gmina Biskupiec podpisała umowę z wykonawcą na dostawę kolejnego sprzętu do BDK.

Gmina Biskupiec realizuje projekt pn. “Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu.” W ramach realizacji kolejnego etapu podpisano umowę z dostawcą sprzętu do budynku przy ul. Matejki 5.

W ramach zaplanowanych prac wykonano rozbudowę z częściową nadbudową budynku, roboty elektryczne, roboty sanitarne, a także zakup środków trwałych.

Realizacja projektu wplynie na wzbogacenie oferty kulturalnej oraz rozrywkowej na ternie Biskupca. Z utworzonej bazy szkoleniowej będą mogli korzystać mieszkańcy Gminy w tym zamieszkujący teren zdegradowany. W centrum prowadzone będą różnego rodzaju kursy, warsztaty i szkolenia aktywizacyjne. Przeprowadzenie prac inwestycyjnych oraz zakup niezbędnego sprzętu oraz wyposażenia pozwoli na zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie miejsca oferującego różnorodną ofertę kulturalną i turystyczną dla mieszkańców i turystów.

 

Wniosek dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Kultura i dziedzictwo RPWM.06.00.00

Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.06.01.02 Instytucje kultury

logo