Rusza kolejna edycja stypendiów dla uzdolnionych artystycznie uczniów gminy Biskupiec.

Stypendia (w wysokości 300 zł miesięcznie) zostaną przyznane maksymalnie pięciu najlepszym osobom, które w roku szkolnym 2021–2022 odniosły sukcesy w dziedzinie artystycznej. Każda z nich będzie otrzymywała wsparcie od gminy przez okres 12 miesięcy.
Przez dziedzinę artystyczną rozumie się: taniec, muzykę, śpiew, formy teatralne, recytację, pisarstwo, rysunek, fotografię, malarstwo, rzeźbę, grafikę i techniki dowolnie łączone.
Zgłoszenia mogą dotyczyć tylko tych osób, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) otrzymały wyróżnienia i nagrody przyznane przez właściwego ministra,
2) są zdobywcami pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w konkursach i przeglądach ponad wojewódzkich (w których brali udział przedstawiciele min. 4 województw) i/lub ogólnopolskich,
3) są zdobywcami pierwszego miejsca w konkursach i przeglądach wojewódzkich (w których brali udział przedstawiciele min. 5 powiatów),
4) lub zostały wytypowane spośród uczniów odnoszących wybitne osiągnięcia artystyczne przez Dyrektora danej szkoły.

Wnioski o udzielenie Stypendium Burmistrza Biskupca za wybitne osiągnięcia artystyczne składają Dyrektorzy szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Dyrektor szkoły może dokonać zgłoszenia nie więcej niż dwóch swoich uczniów.
Termin składania wniosków mija 20 września 2022 r. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Biskupcu (pok. nr 10).

Do pobrania:
REGULAMIN
WNIOSEK