Rusza kolejna edycja stypendiów dla uzdolnionych artystycznie uczniów gminy Biskupiec.

Stypendia (w wysokości 300 zł miesięcznie) zostaną przyznane najlepszym osobom, które w roku szkolnym 2022–2023 odniosły sukcesy w dziedzinie artystycznej. Każda z nich będzie otrzymywała wsparcie od gminy przez okres 12 miesięcy.
Przez dziedzinę artystyczną rozumie się: taniec, muzykę, śpiew, formy teatralne, recytację, pisarstwo, rysunek, fotografię, malarstwo, rzeźbę, grafikę i techniki dowolnie łączone.

Zgłoszenia mogą dotyczyć tylko tych osób, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. otrzymały wyróżnienia i nagrody przyznane przez właściwego ministra,
  2. są zdobywcami pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca w konkursach i przeglądach ponadwojewódzkich i/lub ogólnopolskich
  3. są zdobywcami pierwszego miejsca w konkursach i przeglądach wojewódzkich
  4. lub zostały wytypowane spośród uczniów odnoszących wybitne osiągnięcia artystyczne przez Dyrektora danej szkoły

Wnioski o udzielenie Stypendium Burmistrza Biskupca za wybitne osiągnięcia artystyczne składają Dyrektorzy szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Termin składania wniosków mija 15 września 2023 r. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Biskupcu (pok. nr 10) w wersji papierowej w zamkniętej kopercie opisanej: “wniosek o stypendium Burmistrza Biskupca za wybitne osiągnięcia artystyczne”.

Do pobrania:
Regulamin
Wniosek o stypendia