Smart Village w Lipowie – Innowacyjna Przyszłość Wsi

Koncepcja Smart Village ma na celu wzmocnienie kapitału społeczności w Lipowie, umożliwiając aktywizację mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Proces opracowywania koncepcji Smart Villages (SV)  wsi zakończył się w maju 2024 roku, przebiegając w sposób oddolny i angażujący bezpośrednio mieszkańców Lipowa.

Mieszkańcy Lipowa mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w procesie poprzez ankiety oraz spotkania. W ankiecie wzięły udział 72 osoby, co stanowi znaczącą część społeczności. Dzięki temu zebrane zostały cenne informacje na temat kierunków rozwoju oraz unikalnych cech, które wyróżniają Lipowo na tle sąsiednich miejscowości.

W ramach opracowywania koncepcji SV odbyły się trzy kluczowe spotkania:

14 marca 2024 r.: Spotkanie z udziałem 24 osób, podczas którego omawiano wizję SV, zasięg terytorialny koncepcji oraz określano grupę docelową.

19 kwietnia 2024 r.: W spotkaniu uczestniczyło 26 osób. Przeprowadzono diagnozę, identyfikację problemów, uproszczoną analizę SWOT oraz określono zasoby potrzebne do wdrożenia koncepcji.

14 maja 2024 r.: Z udziałem 20 osób przyjęto kierunki działań, wskaźniki oraz planowano inicjatywy do wdrożenia i ich efekty.

Realizacja koncepcji SV w Lipowie będzie możliwa dzięki współpracy z partnerami oraz stałemu przekazywaniu informacji o postępach prac. Regularne spotkania, wydarzenia, komunikaty internetowe oraz roczne podsumowania prac będą integralną częścią procesu. Sołtys i Rada Sołecka będą informować mieszkańców o postępach podczas dorocznych zebrań wiejskich. Wsparcie merytoryczne, organizacyjne, finansowe oraz informacyjno-promocyjne zapewnią Gmina Biskupiec oraz Centrum Kultury Turystyki i Sportu w Biskupcu. Dzięki temu, mieszkańcy Lipowa będą mogli czerpać korzyści z wdrażania innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju naszej wsi.

Koncepcja Smart Village to szansa na dynamiczny rozwój Lipowa, bazujący na potencjale i zaangażowaniu mieszkańców.

Serdecznie Gratulujemy inicjatywy!