Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje już wnioski na rodzinny kapitał opiekuńczy. 

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc. Nie jest zależy od dochodu rodziny, a wynieść może łącznie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Jako rodzic dziecka możemy zdecydować czy chcemy otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. W okresie wypłaty świadczenia można zmienić swoją decyzję tylko raz.

Łączna wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego (do 12 000 zł na dziecko) będzie obniżona o 500 zł za każdy miesiąc, gdy złożymy wniosek o kapitał:

  • po upływie ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 13. miesiąc,
  • po upływie ostatniego dnia 13. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpimy do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

Jeśli dziecko ukończyło 12. miesiąc ale nie ukończyło 35. miesiąca przed 1 stycznia 2022 r., rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje w wysokości 12 000 zł pomniejszonej o kwotę 500 zł za każdy miesiąc przed 1 stycznia 2022 r. począwszy od tego, w którym dziecko ukończyło 12 miesiąc.

Jako matka albo ojciec dziecka możemy złożyć wniosek:

  • od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesiąc,
  • do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc.

Jeśli złożymy wniosek w tym okresie będzie przysługiwał kapitał od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc do:

  • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 23. miesiąc – jeśli we wniosku wskażemy, że chcemy otrzymywać kapitał po 1000 zł miesięcznie,
  • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc -jeśli we wniosku wskażemy, że chcemy otrzymywać kapitał po 500 zł miesięcznie.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Aby uzyskać rodzinny kapitał opiekuńczy należy złożyć do ZUS wniosek:

  • RKO-R – jeśli jesteś rodzicem dziecka,
  • RKO-O – jeśli wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i załączniki do niego można złożyć tylko elektronicznie.

Wniosek RKO-R i RKO-O można złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka i masz numer PESEL, możesz także złożyć wiosek RKO-R, przez:

Jeżeli złożymy wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie mamy profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy nam taki profil na podstawie danych z wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy.

Szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie ZUS – LINK.

Ulotka opiekun prawny

Ulotka rodzic