Informacja o REKOMPENSATACH DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).

Przedsiębiorstwom energetycznym o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, stosującym w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy (m.in. gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, podmioty wrażliwe) średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, przysługuje z tego tytułu rekompensata.

Rekompensata przysługuje za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. i jest wypłacana podmiotowi uprawnionemu za każdy miesiąc kalendarzowy stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

WNIOSEK O WYPŁATĘ REKOMPENSATY SKŁADA SIĘ DO BURMISTRZA BISKUPCA DO 25. DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO DANYM MIESIĘCZNYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM

w Urzędzie Miejskim w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec. Wnioski o wypłatę rekompensaty można również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres: podmioty.wrazliwe@biskupiec.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

W przypadku złożenia wniosku z niedochowaniem terminu wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

WZÓR WNIOSKU

Więcej informacji na ww. temat można uzyskać w MOPS, al. Niepodległości 3, tel. 897152513 wew. 36 lub 609842057.

 OBOWIĄZKI ODBIORCÓW CIEPŁA w związku z uprawnieniem do stosowania wobec nich średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą:

  • 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy/ nabycia uprawnienia: złożenie przez odbiorców ciepła do sprzedawców ciepła, oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych (np. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, szkoły, żłobki czy szpitale).

WZÓR OŚWIADCZENIA

  • Gospodarstwa domowe, spółdzielnie i wspólnoty otrzymują ciepło z rekompensatą niezależnie od złożenia oświadczenia. Jednakże, osoba działająca w imieniu i na rzecz takich odbiorców która nie złożyła oświadczenia ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec mieszkańców.