KGW w Lipowie realizuje projekt pt.: „Piękna wieś – artystyczna wieś”.

W ramach tego przedsięwzięcia odbyły się warsztaty artystyczne, prowadzone przez lokalną artystkę Annę Wojszel, które miały na celu wspólne odnawianie i tworzenie warmińskiego artystycznego przystanku. Uczestnicy warsztatów razem z Artystką stworzyli obraz inspirowany lokalnym dziedzictwem Warmii, promując tym samym obszar Lokalnej Grupy Działania (LGD). Przystanek nawiązuje do otoczenia kulturowo-przyrodniczego, a konkretnie do pomnika przyrody znajdującego się w miejscowości – dębu o imieniu Bartek oraz liści i kwiatów lipy.

Kolejnym etapem zadania będzie stworzenie donic drewnianych i nasadzenia zieleni wokół przystanku: jabłoń rajska, budleja, krzewuszka, kocimiętka, rudbekia, malwy, peerowska.

Celem głównym zadania jest zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnej na terenie sołectwa Lipowo, poprzez aktywizację mieszkańców z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego Warmii. Głównym celem projektu jest stworzenie kreatywnych warsztatów artystycznych i ekologicznych które umożliwią polepszenie warunków życia mieszkańców i stworzą pięknie zagospodarowany teren przestrzeni publicznej.