Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027
Działanie 6.2 Edukacja przedszkolna
„Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy w Zespole Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach”
FEWM.06.02-IZ.00-0006/23

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

GMINA BISKUPIEC rozpoczęła realizację projektu pt.: „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy w Zespole Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach”.

GMINA BISKUPIEC rozpoczęła realizację projektu pt. : „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy w Zespole Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach” nr projektu FEWM.06.02-IZ.00-0006/23. Projekt o nr FEWM.06.02-IZ.00-0006/23 jest współfinansowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021- 2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus; Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+ Działanie 6.2: Edukacja przedszkolna. Cel szczegółowy f: Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu będą realizowane następujące Zadania/ Działania:

 1. Prace modernizacyjno-remontowe w placówce – remont schodów zewnętrznych

Remont schodów zewnętrznych wraz z pochylnią, zakres prac: rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju, skucie nierówności betonu, wywiezienie gruzu z terenu, zerwanie tynku mozaikowego z cokolików i murków rozdzielających, montaż izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, wykonanie okładziny schodów z płyt granitowych, wykonanie tynku mozaikowego do elewacji i wnętrz, montaż i wykonanie pochylni, montaż konstrukcji stalowych balustrad. Potrzeba remontu schodów wejściowych i pochylni w placówce jest konieczna z powodu ich obecnego stanu technicznego, który zagraża bezpieczeństwu użytkowników oraz utrudnia dostępność do placówki. Schody wejściowe i pochylnia są kluczowymi elementami infrastruktury przedszkola, które dzieci muszą pokonywać każdego dnia. Ich zły stan w postaci nierówności i uszkodzeń stanowi poważne ryzyko dla bezpieczeństwa, zatem planowany remont ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa, dostępności i wygody zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Jest to inwestycja w bezpieczeństwo, komfort i reputację przedszkola. Remont schodów i pochylni zapewni gładką, stabilną powierzchnię, pozbawioną poślizgu, zniweluje uszkodzenia, pęknięcia, luźne stopnie, itd. Prace remontowe dostosują schody i pochylnię do potrzeb dzieci o różnych umiejętnościach i niepełnosprawnościach, co umożliwi wszystkim, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb, na swobodne i bezpieczne poruszanie się w obrębie placówki. Ponadto, remont schodów zewnętrznych i pochylni zapewni wygodne i łatwe wejście do placówki dorosłym, tak, aby mogli bez problemu poruszać się z dziećmi, wózkami dziecięcymi czy innymi niezbędnymi rzeczami. Zniszczone, zaniedbane i nieatrakcyjne schody zewnętrzne i pochylnia negatywnie wpływają na całościowe postrzeganie placówki przez rodziców, dzieci, gości. Remont pozwoli na poprawę wyglądu tych elementów, co przełoży się na pozytywne pierwsze wrażenie odwiedzających. W wyniku przeprowadzonych działań, poprzez zniesienie barier architektonicznych w placówce, zostanie zapewniona dostępność edukacji przedszkolnej.

Planowany termin realizacji działań: IX.2023-VIII.2024.

 1. Prace modernizacyjno-remontowe w placówce – remont łazienki

Remont łazienki, zakres prac skucie starych płytek, demontaż starej armatury, położenie nowej glazury i terakoty, przerobienie instalacji hydraulicznej, montaż nowych urządzeń sanitarnych, tj. 3 umywalek i 2 toalet. Potrzeba remontu jest konieczna z powodu jej obecnego, złego stanu technicznego i niedostosowania do potrzeb małych dzieci. Remont łazienki w przedszkolu ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia higienicznych, bezpiecznych i dostosowanych warunków dla dzieci oraz poprawy warunków pracy personelu. To inwestycja w zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich użytkowników przedszkola. Prace remontowe pozwolą na dostosowanie pomieszczenia do wzrostu wychowanków, ich rozwoju fizycznego i umiejętności. Remont łazienki obejmować będzie m.in. instalację niższych toalet i umywalek, aby dzieci mogły korzystać z nich swobodnie, bez pomocy dorosłych. Odpowiednio zaprojektowane i zainstalowane uchwyty i poręcze również zwiększą bezpieczeństwo i niezależność dzieci podczas korzystania z łazienki. Realizacja prac remontowych w zaplanowanym zakresie umożliwi wprowadzenie edukacji zdrowotnej w codzienną rutynę dzieci poprzez umieszczenie ilustracji lub plakatów, które ilustrować będą poprawne techniki mycia rąk, zębów i innych aspektów higieny osobistej. To pomoże w kształtowaniu dobrych nawyków higienicznych już od najmłodszych lat.

Planowany termin realizacji działań: IX.2023-VIII.2024.

 1. Wyposażenie i montaż placu zabaw.

Inwestycja w nowy sprzęt na plac zabaw przyczyni się do ogólnego rozwoju dzieci, zarówno pod względem fizycznym, jak i emocjonalnym, a także zapewni bezpieczne i angażujące środowisko zabawy. Zapewnienie bezpiecznego środowiska dla dzieci podczas zabawy na placu zabaw stanowi priorytet dla każdej placówki edukacyjnej. Starsze lub zniszczone elementy sprzętu mogą stwarzać ryzyko wypadków lub kontuzji. Nowy sprzęt gwarantuje spełnienie najnowszych standardów bezpieczeństwa i minimalizuje ryzyko urazów. Plac zabaw to miejsce, gdzie dzieci rozwijają swoje umiejętności motoryczne, siłę mięśniową i koordynację ruchową. Nowy sprzęt zapewni różnorodne możliwości ruchowe, które zaangażują różne grupy mięśniowe i stymulować będą rozwój fizyczny dzieci. Zjeżdżalnie, drabinki, huśtawki itp. zapewnią różnorodne wyzwania ruchowe, dostosowane do umiejętności i wieku dzieci. Nowy sprzęt na placu zabaw zainspiruje dzieci do twórczej zabawy i rozwijania wyobraźni. Kolorowe, różnorodne sprzęty będą służyć jako miejsce do kreowania własnych gier i scenariuszy, co rozwinie zdolności kreatywne i poznawcze dzieci. Nowy sprzęt na placu zabaw pomoże w rozwijaniu równowagi i koordynacji ruchowej u dzieci, poprawi umiejętności równoważne i koordynację dzieci. Obecnie coraz więcej dzieci boryka się z problemami związanymi z nadwagą i siedzącym trybem życia. Nowy sprzęt na placu zabaw zachęci dzieci do aktywności fizycznej i spędzania więcej czasu na świeżym powietrzu, co sprzyjać będzie utrzymaniu zdrowia i kondycji poprzez regularną aktywność fizyczną.

Sprzęt planowany do zakupu: mały domek sklepik (1szt.), mały tunel (1 szt.), miarka wzrostu (1 szt.), drzewko (2 szt.), ławeczki (3 szt.), sprężynowce (6 szt.), karuzela trójramienna (1 szt.), domek drewniany (1 szt.), tablica kółko i krzyżyk (1 szt.), tablica koło fortuny (1 szt.), tablica do rysowania (1 szt.), stolik do gry w szachy (1 szt.), stolik do gry w chińczyka (1 szt.), ławki (4 szt.), stolik z ławkami (1 szt.), kosz na śmieci z daszkiem (3 szt.)

Planowany termin realizacji działań: IX.2023-VIII.2024

 1. Zakup mebli, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówki w tym uwzględniających dzieci ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami

W celu stworzenia w placówce dodatkowych 9 miejsc oraz objęcia wsparciem 9 dzieci dotychczas nieobjętych edukacją przedszkolną, niezbędny jest zakup dodatkowego wyposażenia do sali pobytu dziennego, w tym mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu multimedialnego oraz wyposażenie szatni. Nowe meble będą spełniać najnowsze standardy bezpieczeństwa i ergonomii, co jest szczególnie istotne dla dzieci w wieku przedszkolnym, które spędzają dużo czasu siedząc przy stolikach, czy korzystając z regałów, szafek, itp. Zakupione meble będą wyposażone w mechanizmy regulacji wysokości, co umożliwi ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb dzieci i zapewni odpowiednie wsparcie dla kręgosłupa. Wykonane z materiałów łatwych do czyszczenia i dezynfekcji, zapewnią lepszą higienę w środowisku przedszkolnym. Wysokiej jakości materiały zapewnią odporność na codzienne zużycie, uszkodzenia czy zarysowania, co pozwoli użytkować je przez wiele lat. Nowe meble w sali pobytu dziennego i szatni wprowadzą świeżość i nowoczesność do wnętrza, tworząc atrakcyjne i inspirujące środowisko. Kolorowe i ciekawe wzory pobudzą kreatywność i zainteresowanie dzieci oraz przyczynią się do tworzenia przyjemnej atmosfery, sprzyjającej rozwojowi i uczeniu się. Zakup nowoczesnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych, w tym multimedialnych umożliwią dzieciom aktywne uczestnictwo w zajęciach, co sprzyjać będzie rozwijaniu ich umiejętności poznawczych, koordynacji ruchowej i logicznego myślenia. Interaktywne narzędzia zachęcą je do aktywnego udziału w zajęciach, co doprowadzi do większego zaangażowania i efektywniejszego przyswajania wiedzy. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym multimedialnych, które oferują szerokie spektrum treści i narzędzi edukacyjnych znacznie wzbogacą program nauczania placówki. Multimedialne pomoce dydaktyczne pozwolą na dostosowanie materiałów i treści do indywidualnych potrzeb i umiejętności dzieci, do zdolności i tempa rozwoju każdego przedszkolaka. Wprowadzenie multimedialnych pomocy dydaktycznych do przedszkola pozwoli dzieciom zdobywać podstawowe umiejętności technologiczne już od najmłodszych lat. Korzystanie z tego typu narzędzi pozwoli oswoić się z nowoczesnymi technologiami, uczyć się ich odpowiedzialnego i kreatywnego wykorzystania oraz przygotuje je do życia w społeczeństwie opartym na technologii. Zakup wyposażenia do sali pobytu dziennego, w tym mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu multimedialnego oraz mebli do szatni jest niezbędne w celu stworzenia dodatkowej grupy i przyjęcia do placówki 25 nowych dzieci.

Planowany termin realizacji działań: IX.2023-VIII.2024

 1. Finansowanie bieżącej działalności nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego

Projekt zakłada utworzenie nowych 9 miejsc wychowania przedszkolnego oraz finansowanie funkcjonowania tych miejsc przez 12 miesięcy, tj IX.2024-VIII.2025

Funkcjonowanie dodatkowych 9 miejsc w ZWP w Kobułtach pozwoli na

– zatrudnienie na pełen etat 2 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej prowadzących grupę,

– zatrudnienia na pełen etat 1 pomocy nauczyciela,

– zakupu materiałów plastyczno-papierniczych (papier ksero, bloki techniczne białe, bloki rysunkowe

kolorowe, markery do tablic sucho ścieralnych, markery permanentne, brystol kolorowy A1, brystol biały B1, kleje w sztyfcie, wycinanki, bibuła).

– finansowania bieżących opłat eksploatacyjnych (opłaty związane z zapewnieniem w placówce ogrzewania, prądu, wody).

– wydłużenie godzin pracy ośrodka z 16 godz. tygodniowo (4 godz. x 4 dni) do 52,5 godz. tygodniowo (6:30-16:00 x 5 dni).

Planowany termin realizacji działań: X.2024-VIII.2025

 1. Zajęcia gimnastyczno-sportowe dla dzieci

Zajęcia gimnastyczno-sportowe pomogą dzieciom w rozwijaniu sprawności fizycznej, poprawiają wydolność, siłę mięśniową, elastyczność i koordynację ruchową, co sprzyjać będzie rozwojowi motorycznemu i ogólnemu zdrowiu dzieci. Realizacja zajęć gimnastyczno-sportowych pomoże wpoić dzieciom pozytywne nawyki związane z aktywnością fizyczną i zdrowym stylem życia. Realizacja zajęć gimnastyczno-sportowych pozytywnie wpłynie na równowagę emocjonalną dzieci. Uwalniające się podczas zajęć gimnastyczno-sportowych endorfiny poprawią ich nastrój i ogólną kondycję psychiczną. Dodatkowo, uczestnictwo w zajęciach pomoże dzieciom w koncentracji, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem i zwiększaniu pewności siebie. Udział w zajęciach gimnastyczno-sportowych sprzyjać będzie budowaniu umiejętności społecznych wśród dzieci. Poprzez ćwiczenia grupowe będą uczyły się współdziałania, komunikacji, dzielenia się i radzenia sobie z różnymi sytuacjami społecznymi. Zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem.

Wsparciem zostanie objętych 100% dzieci uczęszczających do ZWP przy Szkole Podstawowej w Kobułtach, tj. 25 os. w wieku przedszkolnym.30 minutowe zajęcia prowadzone będą 1 raz w tygodniu w placówce w okresie X.2024-VIII. 2025.Łącznie w projekcie zostanie zrealizowanych 26 godz. zajęć (30 minut x 52 tygodnie).

 1. Zajęcia z logorytmiki dla dzieci

Słuch muzyczny dziecka jest stymulowany poprzez wspólny śpiew, taniec, grę na instrumentach oraz liczne zabawy muzyczne. W ten sposób kształtowana jest wrażliwość muzyczna, której elementy tożsame są w elementami mowy. Podczas zajęć z logorytmiki dzieci wykonywać będą ćwiczenia z zakresu rytmiki połączone z ćwiczeniami logopedycznymi, zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy ilustrujące treść piosenki, zabawy rytmiczne, zabawy inscenizowane, zabawy taneczne, zabawy ruchowe przy akompaniamencie instrumentu, zabawy z zakresu techniki ruchu, ćwiczenia wyrabiające poczucie świadomego ruchu, np. naprężanie i rozluźnianie, ćwiczenia różnych grup mięśni, ćwiczenia orientacyjne w przestrzeni, zabawy uwrażliwiające na różne elementy muzyki, opowieści ruchowe, tańce. Mają one na celu pracę nad rytmem, tempem, melodią, barwą, dynamiką oraz na precyzję w realizacji głosek, świadomość poprawnej artykulacji zarówno w muzyce jak w mowie. Ćwiczenia ruchowe przy muzyce poprawiają koordynację ciała oraz motorykę dzieci. Stymulowane będą ich ośrodki mózgowe odpowiedzialne za ruch, także ten w obrębie aparatu artykulacyjnego. Zajęcia z logorytmiki będą skierowane do wszystkich dzieci w placówce, nie tylko tych z zaburzeniami mowy, ponieważ logorytmika jest korzystna dla wszystkich dzieci, niezależnie od ich zdolności językowych w cel: usprawnianie ich toru oddechowego, kształtowanie prawidłowej fonacji, usprawnianie narządów mowy, kształtowanie słuchu fonematycznego, kształtowanie pamięci muzycznej, kształtowanie poczucia rytmu i tempa, kształtowanie szybkiej reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, usprawnianie motoryki dużej, lepszego rozwoju intelektualnego i społecznego. Wsparciem zostanie objętych 100% dzieci uczęszczających do ZWP przy Szkole Podstawowej w Kobułtach, tj. 25 os. w wieku przedszkolnym. 30 minutowe zajęcia prowadzone będą 1 raz w tygodniu w okresie X.2024-VIII.2025. Łącznie w projekcie zostanie zrealizowanych 26 godz. Zajęć (30 minut x 52 tygodnie).

Planowany termin realizacji działań: X.2024-VIII.2025.

 1. Zajęcia rytmiczno-ruchowe dla dzieci

Organizacja zajęć rytmiczno-ruchowych pomoże w rozwijaniu umiejętności motorycznych u dzieci.

Poprzez różnorodne ruchy, tańce, gesty, skoki dzieci rozwijać będą swoją koordynację ruchową, równowagę, gibkość i siłę mięśniową, co korzystnie wpłynie na ich ogólny rozwój motoryczny. Zajęcia rytmiczno-ruchowe będą miały pozytywny wpływ na równowagę emocjonalną dzieci. Muzyka, rytm i ruch tworząc atmosferę zabawy i ekspresji, sprzyjać będą wyrażaniu emocji i pozytywnemu samopoczuciu. Taka forma aktywności może pomóc dzieciom w radzeniu sobie ze stresem i napięciem, a także rozwijać ich świadomość ciała i koordynację emocjonalną. Zajęcia rytmiczno-ruchowe dadzą dzieciom możliwość współpracy i interakcji z innymi dziećmi. Poprzez wspólne tańce, rytmiczne gry i działania grupowe, dzieci nauczą się komunikować, słuchać, współdziałać i respektować innych. Dzięki udziałowi w zajęciach dzieci nauczą się dostosowywać swoje ruchy do rytmu muzyki i dźwięków, co rozwinie u nich koordynację słuchowo-ruchową, tj. umiejętność istotną w procesie uczenia się czytania, pisania oraz wykonywania precyzyjnych ruchów np. podczas pisania. Zajęcia rytmiczno-ruchowe stworzą dzieciom przestrzeń do wyrażania swojej kreatywności i indywidualności. Poprzez ruch, taniec, improwizację i tworzenie prostych choreografii rozwiną swoje zdolności artystyczne, poznają różne formy wyrazu, rozwiną wyobraźnię i rozbudzą zainteresowanie sztuką. Zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem. Podczas zajęć wykorzystane zostaną materiały dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE): Podróż przez Krainę Ruchu Twórczego – pakiet edukacyjny. Wsparciem zostanie objętych 100% dzieci uczęszczających do ZWP przy Szkole Podstawowej w Kobułtach, tj. 25 os. w wieku przedszkolnym. 30 minutowe zajęcia prowadzone będą 1 raz w tygodniu w okresie X.2024-VIII.2025. Łącznie w projekcie zostanie zrealizowanych 26 godz. zajęć (30 minut x 52 tygodnie).

Planowany termin realizacji działań: X.2024-VIII.2025

 1. Zajęcia dot. budowania postaw proekologicznych u dzieci

Zajęcia będą realizowane w formie cyklicznych warsztatów tematycznych: zima-wiosna-lato-jesień.

 1. Jesienna obfitość! – zapoznanie z wybranymi jadalnymi roślinami, wspólnie przyrządzenie zdrowego naparu z darów natury, wykonanie roślinnych medalionów z gliny. Materiały dydaktyczne: wybrane gatunki roślin, prezentacja, zdjęcia, glina, syrop z roślin, kubki, termos.
 1. Ptasia stołówka – tematem zimowego spotkania są ptaki. W trakcie warsztatów dzieci poznają wybrane gatunki ptaków, dowiedzą się jakie ptaki przylatują do karmnika oraz jak można im pomóc przetrwać zimę. Przedszkolaki poznają zasady prawidłowego dokarmiania ptaków, a zdobytą wiedzę wykorzystają w praktyce przygotowując ptakom pożywienie. pożywienie (praca sensoryczna). W czasie warsztatów prowadzący zaprezentuje pluszowe modele ptaków odzwierciedlające charakterystyczne cechy rozpoznawalne dla danego gatunku tj. wygląd oraz dźwięki. Materiały dydaktyczne: maskotki ptasie z naturalnymi odgłosami, karmnik, kule i różne rodzaje pokarmów, plansza Stołówka Modraszki, miseczki i pokarm.
 1. Wiosenne migracje ptaków stanowić będą kontynuację zimowych warsztatów i rozszerzenie ptasiego tematu. Prowadzący przedstawi wybrane gatunki ptaków, które przylatują do Polski na wiosnę. Podczas pracy sensorycznej z piórami bociana dzieci nauczą się budowy ptasiego pióra. Poznają także różne rodzaje gniazd. W czasie warsztatów będą pracowały z gliną (praca sensoryczna), budując ptasie gniazda. Materiały dydaktyczne: pióra wybranych gatunków: bocian biały, dzięcioł, puszczyk, kaczka krzyżówka, lupy, zdjęcia, prezentacja, maskotki sylwetek ptaków, aplikacja z odgłosami ptaków, gniazda, glina, książka.
 2. Opowieść o Czarnym Bzie – podczas zajęć dzieci dowiedzą się, jak odróżniać wybrane gatunki drzew (dąb, lipa, brzoza, klon), przyjrzą się bliżej krzewowi czarnego bzu. Wykonają koraliki z krzewu czarnego bzu oraz przyrządzą napar. Materiały dyd.: modele liści drzew i krzewów, szyszki, drewno Czarnego Bzu, syrop z kwiatów z czarnego bzu, książki, zdjęcia, kubki, termos.

Zajęcia dot. budowania postaw proekologicznych u dzieci będą prowadzone m.in. na świeżym powietrzu, co pozwoli zmniejszyć ilość energii elektrycznej zużywanej w placówce. Podczas zajęć będą uwzględniane indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci. Wsparciem zostanie objętych 100% dzieci uczęszczających do ZWP przy Szkole Podstawowej w Kobułtach, tj. 25 os. w wieku przedszkolnym. Ww. okresie X.2024-VIII.2025 zostaną zrealizowane 4 godz. zajęć.

 1. Zajęcia dla dzieci dot. preorientacji zawodowej

Zajęcia dot. preorientacji zawodowej stanowić będą istotny element dla rozwijania świadomości zawodowej dzieci, ich umiejętności społecznych i motywacji do nauki, pomogą również w budowaniu społeczeństwa opartego na zrozumieniu, szacunku i równości. Ww. zajęcia wprowadzą dzieci w tematykę zawodów i świadomości zawodowej. Dzięki poznawaniu różnych zawodów, dzieci zapoznają się z różnorodnymi ścieżkami zawodowymi, zrozumieją czym zajmują się różne zawody i jakie umiejętności są do nich potrzebne. Cykl zajęć pozwoli na budowanie, budowanie od najmłodszych świadomości i rozwijanie zainteresowań dzieci. Zajęcia dotyczące preorientacji zawodowej uwrażliwią dzieci na potrzeby innych i rozwiną w nich umiejętność empatii. Podczas zajęć, dzieci będą miały okazję dowiedzieć się, jak różne zawody służą społeczności, jakie są ich zadania i jak mogą pomagać innym, dzięki czemu naucz ą się współpracy, zrozumienia i szacunku dla różnych zawodów oraz rozwiną swoje umiejętności społeczne. Wprowadzenie w różnorodność zawodów od najmłodszych lat pomoże w zwalczaniu stereotypów dotyczących płci i zawodów. Dzieci przekonają się, że każdy zawód może być wykonywany zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Pomoże to rozwijać równouprawnienie, różnorodność i tolerancję w społeczeństwie. Zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem. Wsparciem zostanie objętych 100% dzieci uczęszczających do ZWP przy Szkole Podstawowej w Kobułtach, tj. 25 os. w wieku przedszkolnym. 30 minutowe zajęcia w okresie IX.2024-VIII.2025 odbędą się 26 razy. Łącznie w projekcie zostanie zrealizowanych 13 godz. zajęć.

 1. Zajęcia dla dzieci dot. edukacji finansowej

Wprowadzenie edukacji finansowej pozwoli dzieciom nauczyć się podstawowych pojęć związanych z pieniędzmi, oszczędzaniem, budowaniem budżetu i zarządzaniem zasobami finansowymi. Zajęcia te pomogą dzieciom zrozumieć, że pieniądze: mają wartość i są ograniczonym zasobem, można je zarobić, oszczędzać i wydawać w sposób odpowiedzialny. Edukacja finansowa stanowić będzie okazję do rozwijania umiejętności matematycznych u dzieci. Liczenie, dodawanie, odejmowanie i porównywanie wartości pieniądza stanowi integralną częścią nauki o finansach. Poprzez ćwiczenia matematyczne związane z pieniędzmi, dzieci będą miały szansę na praktyczne zastosowanie umiejętności w życiu codziennym. Nabycie ww. umiejętności we wczesnym dzieciństwie da mocne fundamenty do podejmowania rozsądnych decyzji finansowych w przyszłości, kształtowanie zdrowych nawyków finansowych i umiejętności gospodarowania zasobami, a także podejmowania mądrych decyzji zakupowych. Zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem. Wsparciem zostanie objętych 100% dzieci uczęszczających do ZWP przy Szkole Podstawowej w Kobułtach, tj. 25 os. w wieku przedszkolnym. 30 minutowe zajęcia w okresie IX.2024-VIII.2025 odbędą się 26 razy. Łącznie w projekcie zostanie zrealizowanych 13 godz. zajęć.

 1. Zajęcia dla dzieci dot. kompetencji społecznych

Zajęcia z kompetencji społecznych pomogą dzieciom rozwijać umiejętności interpersonalne i budować zdrowe relacje społeczne poprzez naukę słuchania innych, wyrażania swoich myśli i emocji, rozwiązywania konfliktów, współpracy z innymi. Nabycie ww. umiejętności będzie kluczowe dla budowania poprawnych i trwałych relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Zajęcia z kompetencji społecznych pomogą dzieciom rozwijać empatię i zrozumienie dla innych osób. Dzieci nauczą się rozpoznawać i reagować na uczucia innych, rozumieć perspektywy innych osób oraz wykazywać troskę i współczucie. Ponadto, pomogą dzieciom rozwijać umiejętności komunikacyjne, takie jak jasne wyrażanie myśli, słuchanie uważne i odpowiednie używanie języka ciała. Nauka wyrażania swoich potrzeb, słuchania innych, szukania kompromisów i poszukiwania rozwiązań wesprze edukację dzieci w zakresie zdrowego rozwiązywania konfliktów i negocjowania. Realizacja zajęć rozwijających kompetencje społeczne przygotuje dzieci do radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych, takich jak współpraca, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów czy skuteczne komunikowanie się. Wprowadzenie tych umiejętności we wczesnym wieku stanowić będzie solidną podstawę dla ich dalszego rozwoju społecznego.  Zajęcia dot. kompetencji społecznych będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem. Wsparciem zostanie objętych 100% dzieci uczęszczających do ZWP przy Szkole Podstawowej w Kobułtach, tj. 25 os. w wieku przedszkolnym, 30 minutowe zajęcia prowadzone będą 1 raz w tygodniu w placówce w okresie IX.2024-VIII.2025. Łącznie w projekcie zostanie zrealizowanych 26 godz. zajęć (30 minut x 52 tygodnie).

 1. Zajęcia dla dzieci z robotyki

Zajęcia z robotyki dadzą dzieciom szansę na naukę podstawowych umiejętności programowania, konstrukcji i kodowania, co rozwinie ich zdolności technologiczne. Pozwoli lepiej zrozumieć otaczający je świat i przygotowuje na przyszłość, w której technologia będzie odgrywać jeszcze większą rolę. Zajęcia z robotyki w przedszkolu nie tylko rozwiną umiejętności technologiczne dzieci ale pozytywnie wpłyną na różne inne obszary ich rozwoju. Dzieci nauczą się logicznego myślenia, rozumienia przyczyny i skutku, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, planowania, koncentracji i cierpliwości. Pracując z robotami rozwiną zdolności manualne, percepcję przestrzenną oraz umiejętność rozwiązywania problemów. Dzieci będą planowały, analizowały i testowały swoje pomysły, co rozwinie ich zdolności kognitywne. Zajęcia z robotyki stymulować będą ich kreatywność i innowacyjność. Poprzez eksperymentowanie będą miały okazję do wyrażania swojej wyobraźni i tworzenia własnych rozwiązań. Robotyka pozwoli rozwinąć umiejętności technologiczne, niezwykle ważne w dzisiejszych czasach. Dzieci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu obsługi technologii i programowania, co pozwoli zrozumieć im, jak działają urządzenia elektroniczne. Zajęcia będą realizowane w grupach, pozwoli to na wspólne rozwiązywanie problemów, wspólne tworzenie projektów, wesprze rozwój umiejętności pracy zespołowej i komunikacji. Wsparciem zostanie objętych 100% dzieci uczęszczających do ZWP przy Szkole Podstawowej w Kobułtach, tj. 25 os. w wieku przedszkolnym. 30 minutowe zajęcia prowadzone będą 1 raz w tygodniu w placówce w okresie IX.2024-VIII.2025. Łącznie w projekcie zostanie zrealizowanych 26 godz. zajęć (30 minut x 52 tygodnie). Planowany termin realizacji działań: IX.2024-VIII.2025.

14.Zajęcia dla dzieci kształtujące i rozwijające kompetencje językowe – język angielski

Realizacja zajęć z języka angielskiego w przedszkolu pozytywnie wpłynie na rozwój ich umiejętności językowych oraz stworzy podstawy do późniejszej płynności w tym języku. Da dzieciom solidne podstawy do dalszego nauki tego języka w szkole i w przyszłości. Rozwiną umiejętności językowe, komunikacyjne, kulturowe i poznawcze. Są one nie tylko inwestycją w przyszłość dzieci, ale także otwierają drzwi do nowych możliwości i perspektyw.

Zajęcia z języka angielskiego rozwiną umiejętność komunikacji dzieci. Poprzez zabawy, piosenki, rymowanki i gry językowe, dzieci nauczą się słów, zwrotów i prostych zdań w języku angielskim. Nabycie kompetencji komunikacyjnych w języku obcym wpłynie na rozwój ogólnej umiejętności komunikacji, zarówno w mowie, jak i słuchaniu. Zajęcia z języka angielskiego wprowadzą dzieci w świat innej kultury i różnorodności językowej. Ucząc się o krajach anglojęzycznych, ich tradycjach, zwyczajach i obchodzonych świętach rozwiną w sobie tolerancję, otwartość na inne kultury oraz zrozumienie różnorodności w świecie. nauka języka obcego wpłynie także na rozwój umiejętności poznawczych dzieci, nauczy logicznego myślenia, skupienia uwagi, pamięci i rozwiązywania problemów. Zajęcia z języka angielskiego zaangażują różne zmysły dzieci, co sprzyjać będzie ich ogólnemu rozwojowi poznawczemu. Wsparciem zostanie objętych 100% dzieci uczęszczających do ZWP przy Szkole Podstawowej w Kobułtach, tj. 25 os. w wieku przedszkolnym. 30 minutowe zajęcia prowadzone będą 1 raz w tygodniu w placówce w okresie IX.2024-VIII.2025. Łącznie w projekcie zostanie zrealizowanych 26 godz. zajęć (30 minut x 52 tygodnie).

Planowany termin realizacji działań: IX.2024-VIII.2025.

 1. Wyjazdy edukacyjne dla dzieci

Wyjazdy edukacyjne pozwolą dzieciom, poprzez bezpośrednie doświadczanie świata, odkrywać nowe miejsca, przyrodę i środowisko, co rozszerzy ich horyzonty, wzbogaci wiedzę i rozwinie ciekawość świata. Umożliwią uczenie się przez doświadczenie dzięki uczestnictwu w praktycznych zajęciach związanych z danym miejscem czy tematem. Pozwoli im to lepiej zrozumieć i przyswoić wiedzę na temat konkretnych zagadnień. Wspólne wyjazdy stworzą okazję do budowania relacji społecznych, współpracy i komunikacji w poszczególnych grupach, przez co dzieci będą uczyły się współdziałania rozwiązywania problemów, wzajemnego wspierania się oraz odpowiedzialności za pozostałych członków grupy. Wyjazdy edukacyjne stanowić będą urozmaicenie tradycyjnych zajęć w przedszkolu. Nauka poza salą przedszkolną przyczyni się do większego zaangażowania i motywacji w procesie edukacyjnym, pobudzenia kreatywności oraz ciekawości dzieci. Planowane wycieczki edukacyjne będą rozwijały u dzieci kompetencje kluczowe z zakresu m.in. nauk przyrodniczych, umiejętności społecznych, wrażliwości, ekspresji, myślenia krytycznego, sztuki.

Planowane wycieczki edukacyjne:

 1. Wycieczka do Ogrodów pokazowych i motylarni w Marcinkowie koło Mrągowa – liczba dzieci: 25, czas trwania: 3 godz.
 2. Spacer botaniczny – ośrodek Herbinarium Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych w Biesowie – liczba dzieci: 25, czas trwania: 3 godz.
 3. Wycieczka do Muzeum Przyrody w Olsztynie – liczba dzieci: 25, czas trwania: 4 godz.
 4. Wycieczka do leśnego Arboretum w Kudypach – liczba dzieci: 25, czas trwania: 4 godz.
 5. Wycieczka do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – liczba dzieci: 25, czas trwania: 4 godz.

Zajęcia edukacyjne prowadzone podczas wyjazdów będą uwzględniały indywidualne potrzeby rozwojowe edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci objętych wsparciem.

Planowany termin realizacji działań: IX.2024-VIII.2025

 1. Szkolenia i kursy dla kadry ośrodka wychowania przedszkolnego

Wsparciem objętych zostanie 4 nauczycieli (N), w tym 2 nowo zatrudnionych. Kwalifikacje i/lub kompetencje zdobyte przez kadrę będą wykorzystywane podczas realizacji projektu.

 1. Szkolenie “Rodzice i nauczyciele partnerzy w wychowywaniu dzieci” – znaczenie partnerstwa rodziców i nauczycieli w wychowaniu dzieci, komunikacja i współpraca, zrozumienie różnorodności i indywidualności, wspólne cele i strategie, tworzenie pozytywnego środowiska, wspieranie rozwoju dziecka, udział rodziców w życiu przedszkola, rozwiązywanie problemów i konfliktów.

Liczba godz. szkolenia: 2,5

Liczba uczestników: 4N

 1. Szkolenie “Dobrostan nauczyciela kluczem do harmonijnego rozwoju dzieci” – znaczenia dobrostanu, samoświadomość i refleksja, zarządzanie stresem i radzenie sobie z trudnościami, budowanie zdrowych relacji, motywacja i inspiracja, samoocena i cele zawodowe.

Liczba godz. szkolenia: 2,5

Liczba uczestników: 4N

 1. Szkolenie “Jak pracować z robotem Photon w edukacji” – podstawy obsługi robota, zapoznanie z możliwościami edukacyjnymi robota, przygotowanie do prowadzenia zajęć edu. w oparciu o dedykowane scenariusze zajęć, zgodne z podstawą programową. Szkolenie uwzględnia ćwiczenia praktyczne i jest certyfikowane przez akredytowaną jednostkę.

Liczba godz. szkolenia: 2

Liczba uczestników: 4N

 1. Kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci w wieku przedszkolnym – kompetencje społeczno-emocjonalne, emocjonalna inteligencja, empatia i współczucie, umiejętności komunikacyjne, rozwiązywanie konfliktów.

Liczba godz. szkolenia: 2,5

Liczba uczestników: 4N

Planowany termin realizacji:IX.2023-VIII.2024.

 1. Warsztaty i szkolenia dla rodziców/ opiekunów prawnych dzieci

Szkolenie: Rodzice i nauczyciele partnerzy w wychowaniu dzieci. Podczas szkolenia podjęta zostanie tematyka związana z następującymi zagadnieniami: wprowadzenie do partnerstwa rodziców i nauczycieli, komunikacja i współpraca, znaczenie zrozumienia różnorodności i indywidualnych potrzeb dziecka, wspólne cele i strategie: wspólne cele wychowawcze rodziców i nauczycieli, tworzenie pozytywnego i wspierającego środowiska dla dzieci, radzenie sobie z trudnościami i konfliktami, udział rodziców w życiu przedszkola, wspieranie rozwoju dziecka w domu i przedszkolu, rozwiązywanie problemów i konfliktów, znaczenie monitorowania postępów dziecka i regularnej komunikacji między rodzicami a nauczycielami. Wsparciem objętych zostanie 10 rodziców. Pomimo, iż 100% rodziców wskazało w ankietach potrzebę organizacji ww. szkolenia, to jedynie 10 os. zadeklarowało, iż będzie w nich uczestniczyło. Pozostałe osoby z powodu charakteru pracy nie mają takiej możliwości. Jeżeli chętnych będzie więcej osób, wszyscy zainteresowani rodzice zostaną objęci wsparciem.

Liczba godz. szkolenia: 2,5

Planowany termin realizacji działań: X.2024-VIII.2025.

GRUPA DOCELOWA: Projektem objęty zostanie Zespół Wychowania Przedszkolnego (ZWP) przy Szkole Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach (SPK), którego organem prowadzącym jest gm. Biskupiec. Grupę docelową stanowić będzie łącznie 25 dzieci w wieku 3-6 lat (13D, 12CH), w tym 9 nowych, które dotychczas nie były objęte edukacją przedszkolną, 10 rodziców (7K,3M) oraz 4 nauczycieli (4K), w tym 2-óch nowo zatrudnionych nauczycieli w placówce.

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest stworzenie 9 nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz wydłużenie godzin pracy Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kobułtach, adaptacja i doposażenie ww. placówki, podniesienie kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych oraz zwiększenie atrakcyjności edukacji przedszkolnej 25 dzieci z placówki (13DZ, 12CH) z gminy Biskupiec, z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienie kompetencji 4 os. z kadry placówki (4K) oraz podniesienie kompetencji 10 rodziców (7K, 3M) w okresie od 01.09.2023 do 31.08.2025 r.

REZULTATY PROJEKTU:

 1. Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu – 4 osoby
 1. Liczba przedstawicieli kadry Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach, którzy zakończyli szkolenia – 4 osoby
 1. Liczba rodziców i opiekunów prawnych, którzy uzyskali kompetencje w wyniku udziału w szkoleniach. – 9 osób
 1. Liczba dzieci, które zakończyły udział w zajęciach gimnastyczno-sportowych – 22 osoby
 2. Liczba dzieci, które zakończyły udział w zajęciach logorytmicznych. – 22 osoby
 3. Liczba dzieci, które zakończyły udział w zajęciach z rytmiczno-ruchowych – 22 osoby
 4. Liczba dzieci, które zakończyły udział w zajęciach dot. postaw proekologicznych – 22 osoby
 5. Liczba dzieci, które zakończyły udział w zajęciach z zakresu preorientacji zawodowej – 22 osoby
 6. Liczba dzieci, które zakończyły udział w zajęciach z zakresu kompetencji społecznych – 22 osoby
 7. Liczba dzieci, które zakończyły udział w zajęciach z zakresu edukacji finansowej – 22 osoby
 8. Liczba dzieci, które zakończyły udział w zajęciach z zakresu robotyki – 22 osoby
 9. Liczba dzieci, które zakończyły udział w zajęciach z języka angielskiego – 22 osoby
 10. Liczba zrealizowanych wyjazdów edukacyjnych – 5 wyjazdów

WARTOŚC PROJEKTU: 865 352,16 zł

WYSOKOŚC WKŁADU FUNDUSZY EUROPEJSKICH:  735 549, 33 zł