Informujemy, że w ostatnim czasie wzrasta liczba doniesień dotyczących występowania sytuacji konfliktowych z udziałem wilka, w związku z tym, zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z poniższymi informacjami oraz procedurą postępowania w sytuacji człowiek – wilk.

Gatunek ten przez ostatnie lata zwiększył swoją liczebność i zasięg, przez co coraz częściej dochodzi do bezpośredniej styczności wilków z ludźmi, również na terenach, na których od dawna nie były widywane. Zalecamy odnosić się z dużą ostrożnością do doniesień z portali społecznościowych, gdyż często informacje te są wyolbrzymione lub niepotwierdzone.

Przypominamy, że wilk Canis lupus jest objęty ochroną ścisłą na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2380). Zgodnie z § 6 wyżej wymienionego rozporządzenia w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową, w tym również do wilka, wprowadzono zakaz m.in. umyślnego zabijania, umyślnego chwytania, okaleczania, płoszenia lub niepokojenia.

Rekomenduje się:

  • zabezpieczenie pojemników na odpady przed dostępem dla zwierząt,
  • nie wyrzucanie resztek jedzenia w miejscach dostępnych dla wilków,
  • zwiększenie ochrony i nadzoru nad zwierzętami gospodarskimi poprzez zamykanie ich w pomieszczeniach/zagrodach,
  • nie przetrzymywanie długotrwale psów na łańcuchu, zwłaszcza w porze nocnej trzymanie psów/kotów w domu lub dobrze zabezpieczonym kojcu.

Zapoznanie z:

W przypadku kontaktu z wilkiem powiadomić pracownika Urzędu Miejskiego w Biskupcu tel. 89715 01 36 lub 89 715 01 36.