Informujemy, że w ostatnim czasie wzrasta liczba zgłoszeń dotyczących występowania zdarzeń związanych z bytowaniem wilków na terenie Gminy Biskupiec.

W związku z tym, prosimy mieszkańców o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz procedurą postępowania w sytuacji człowiek – wilk.
Gatunek ten przez ostatnie lata zwiększył swoją liczebność i zasięg, przez co coraz częściej dochodzi do bezpośredniej styczności wilków z ludźmi oraz zwierzętami gospodarskimi i domowymi również na terenach, na których od dawna nie były widywane. Zalecamy odnosić się z dużą ostrożnością do doniesień z portali społecznościowych, gdyż często informacje te są wyolbrzymione lub niepotwierdzone.
Przypominamy, że wilk Canis lupus jest objęty ochroną ścisłą na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016r. poz. 2183). Zgodnie z § 6 wyżej wymienionego rozporządzenia w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową, w tym również do wilka, wprowadzono zakaz m.in. umyślnego zabijania, umyślnego chwytania, okaleczania, płoszenia lub niepokojenia.
Rekomenduje się:
• zwiększenie ochrony i nadzoru nad zwierzętami gospodarskimi poprzez m.in. zamykanie ich w pomieszczeniach/zagrodach zwłaszcza w porze nocnej
• nie przetrzymywanie długotrwale psów na łańcuchu, zwłaszcza w porze nocnej
• trzymanie psów/kotów w domu lub dobrze zabezpieczonym kojcu
• nie wypuszczanie psów bez opieki
• zabezpieczenie pojemników na odpady przed dostępem dla zwierząt
• nie wyrzucanie resztek jedzenia w miejscach dostępnych dla wilków
• zamykanie bram/furtek do posesji
• zapoznanie z:
– procedurą postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek – wilk, opracowaną przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska opisującą różne typy sytuacji z udziałem wilka, jak również sposoby zachowania w takich sytuacjach {PDF}
– poradnikiem ochrony zwierząt hodowlanych przed wilkami {PDF}
– publikacją „Po sąsiedzku z wilkami”{PDF}
– infografiką WWF {PDF}
W przypadku kontaktu z wilkiem należy powiadomić pracownika Urzędu Miejskiego w Biskupcu tel. 89 715 01 36.