Otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2022.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następujących zakresach zadań:

 1. rozwój kultury fizycznej
 2. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
 3. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 4. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 5. rozwój turystyki
 6. pomoc społeczna
 7. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
 8. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta
 9. żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego
 10. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego
 11. realizacja zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
 12. wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży poprzez realizację programu wspierania inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim.
 13. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

Oferty konkursowe należy składać poprzez generator ofert witkac.pl. W w/w generatorze podane są osoby do kontaktu w poszczególnych zakresach zadań oraz szczegółowe zasady udziału w konkursach, w tym terminy składania ofert.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie – TUTAJ.