Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców wsi oraz konieczność upowszechnienia wiedzy o zasadach bhp w gospodarstwie rolnym, organizuje XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci. Tegoroczna edycja Konkursu została ogłoszona pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

Celem Konkursu jest promowanie wśród dzieci z terenów wiejskich prawidłowych nawyków i zachowań podczas pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu  czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Oddział Regionalny KRUS w Olsztynie serdecznie zaprasza wszystkich uczniów Szkół do udziału w Konkursie. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia dwuwymiarowej pracy plastycznej na temat popularyzowania zasad prawidłowego stosowania niebezpiecznych substancji w gospodarstwie rolnym. Praca może być wykonana dowolną techniką, ale w obowiązkowym formacie A-3, z materiałów trwałych gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Pracę należy trwale opisać na odwrocie imieniem
i nazwiskiem uczestnika Konkursu i przesłać z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (załącznik do regulaminu).

Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim oraz centralnym (ogólnopolskim). Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0 – 3, II grupa – klasy 4 – 8. Laureaci poszczególnych etapów uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi, ponadto najciekawsze prace zamieszczone zostaną w materiałach prewencyjnych KRUS. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o warunkach i sposobie przekazania nagród.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 31 marca 2023 r. do Oddziału Regionalnego lub najbliższej Placówki Terenowej KRUS osobiście lub drogą pocztową.

Regulamin Konkursu oraz szczegółowe informacje o Konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej Kasy: www.krus.gov.pl.

plakat