Dyrektor Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu ogłasza konkurs na stanowiska animatorów na boiskach ORLIK w Biskupcu. 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają  umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia do podjęcia pracy w charakterze animatora sportu tj. m. innymi nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, instruktorzy sportu. Obowiązkiem animatora będzie m.in.: utworzenie, w każdym miesiącu trwania Projektu, miesięcznego harmonogramu zajęć ze wskazaniem terminów, godzin oraz rodzaju zajęć i wprowadzenie tych informacji do systemu informatycznego Projektu, dokonywanie bieżącej aktualizacji i uzupełniania harmonogramu, o którym mowa w pkt powyżej, inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych na obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin, realizacja miesięcznego oraz rocznego harmonogramu pracy, współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej, współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi, współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia i sprzyjających integracji społecznej i inne.

ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

– dokumenty lub poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

– oświadczenie o nie figurowaniu w bazie Rejestru Sprawców na Tle Seksualnym

– kwestionariusz osobowy i CV;

-przedstawienie planu działań o charakterze sportowym oraz społecznym (integrujących i aktywizujących społeczność lokalną);

– oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych);

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ (dostarczyć) NA ADRES:

Centrum Kultury, Turystyki i Sportu

ul. Matejki 5

11-300 Biskupiec

Termin składania dokumentów upływa dnia 28 lutego 2022 r. o godz. 12:00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia  1 marca 2022 r.

Szczegóły w konkursie – TUTAJ.