Biskupiec pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Kolejne dofinansowanie z Polskiego Ładu trafi do naszej gminy. W ramach pozyskanych środków możliwa będzie budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Biskupiec, a także modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Celem inwestycji jest przede wszystkim polepszenie warunków bezpieczeństwa oraz komfortu użytkownikom drogi jak i zapewnienie bezpiecznej eksploatacji obiektów na terenie miasta Biskupiec. Budowa oraz modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Biskupiec wraz z niezbędną infrastrukturą przynależną do drogi obejmuje swym zakresem:

– budowę ul. Sikorskiego,

– budowę ul. Uroczej,

– budowa ul. ,,bez nazwy” wraz z łącznikiem ulic Okrężna – Polna,

– modernizację ul. Szczerbiec obręb,

– modernizację ul. Zielonej,

– modernizację ul. Repatriantów wraz z chodnikiem do ulicy Bohaterów.

oraz modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dotyczącej:

– ulicy Sikorskiego,

– ulicy Uroczej,

– ulicy Szczerbiec,

– ulicy Zielonej,

– ulicy Repatriantów.

Realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia poziomu i jakości życia społeczności lokalnych, zwiększenia płynności ruchu, zmniejszenia czasochłonności transportu kołowego, wzrostu poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu (zmniejszenie wypadków), upłynnienia ruchu oraz zwiększenia spójności sieci drogowej. Istotny obszar dotyczy również stworzenia lepszych warunków do poruszania się na drogach lokalnych dla pieszych i rowerzystów. Realizacja inwestycji przyczyni się również do poprawy dostępności komunikacyjnej istniejących obiektów. Spójna i dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa, stanowić będzie jeden z podstawowych wymogów rozwoju gospodarczego regionu oraz wzmocni atrakcyjność turystyczną miasta.

Kwota wsparcia wynosi 5 000 000,00 zł, co stanowi 95% kosztów inwestycji.

Wkład własny wynosi 265 000,00 zł (5%)