Dzięki korzystnemu rozstrzygnięciu postępowania na zakup laptopów, w budżecie Gminy Biskupiec pojawiły się wolne środki, które chcemy przeznaczyć na zakup dodatkowego sprzętu.

Nabór uzupełniający dotyczy osób, które złożyły wnioski w pierwszym naborze, ale z jakiś przyczyn nie zostały zweryfikowane pozytywnie. Ze względu na ograniczoną ilość pozostałych środków decyduje kolejność prawidłowo i kompletnie przekazanych zgłoszeń.

Nie należy składać wniosku ponownie! Wystarczy dostarczyć brakujące dokumenty do Urzędu Miejskiego w Biskupcu, II piętro, pok. nr 27 do dnia 9 grudnia 2022 r.

Aby uzyskać możliwość otrzymania laptopa, należy do złożonych już wniosków dostarczyć następujące dokumenty:

  • dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR krewnych w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni. Honorowane są następujące dokumenty (świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie wydane przez KOWR, zaświadczenie wydane przez ZUS, lub też inny dokument wydany przez instytucje organu państwowego, legitymacje ubezpieczeniowe, książeczkowe dowody osobiste, zaświadczenie Agencji Nieruchomości Rolnych, zaświadczenie Agencji Własności Rolnej, umowa otrzymania pracowniczego mieszkania itp.);
  • dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania członka rodziny będącego byłym pracownikiem PPGR, na terenie gminy, w której istniał niegdyś PGR (np. zaświadczenie o zameldowaniu, wpis w legitymacji ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania byłego pracownika PGR);
  • dokumenty potwierdzające fakt pokrewieństwa od dziecka do członka rodziny będącego byłym pracownikiem PGR (np. akty urodzenia, akty małżeństwa, legitymacje zdrowia).