Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W Gminie Biskupiec na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Biskupiec będzie realizowane zadanie „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników”. Otrzymane dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Pracy i jest skierowane do pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Biskupiec. Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie kosztów jego kształcenia na zasadach określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Dofinansowanie udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą jest pomocą publiczną stanowiącą pomoc de minimis.