Organizacje pozarządowe województwa warmińsko-mazurskiego!

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:
1) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym rozwój wolontariatu – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 1 do uchwały,
2) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 2 do uchwały,
3) działania edukacyjne w zakresie ochrony bioróżnorodności, ekologii i znaczenia owadów zapylających – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 3 do uchwały,
4) poprawa warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich w celu poprawy dobrostanu owadów zapylających w województwie warmińsko-mazurskim – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 4 do uchwały,
5) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 5 do uchwały,
6) upowszechnianie i ochrona praw konsumenta – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 6
7) wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 7 do uchwały,
8) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 8 do uchwały,
9) pomoc społeczna – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 9 do uchwały,
10) przeciwdziałanie przemocy domowej – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 10 do uchwały,
11) rozwój turystyki – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 11 do uchwały,
12) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 12 do uchwały,
13) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 13 do uchwały,
14) żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 14 do uchwały.

Oferty składane są poprzez generator witkac.pl w terminach wskazanych w ogłoszeniu.

Ogłoszenia konkursowe zawarte są w załącznikach do uchwały: LINK