Do 30 listopada należy dostarczyć dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PGR.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w związku z zapisem § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, który brzmi „Grantobiorca zobowiązany jest do zweryfikowania oświadczeń złożonych przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu, w zakresie ich poprawności. W szczególności, do zweryfikowania, czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie. Grantobiorca w celu potwierdzenia poprawności danych w oświadczeniu może korzystać z informacji uzyskanych z KOWR oraz innych danych i rejestrów państwowych znajdujących się w jego zasobach, lub na podstawie dokumentów przedłożonych przez składającego oświadczenie” Gmina została zobligowana do weryfikacji danych zamieszczonych w złożonych przez Państwa oświadczeniach dot. w/w konkursu pod względem potwierdzenia faktu zatrudnienia w PPGR, potwierdzenia zamieszkania gminy PPGR oraz potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej.

Mając na względzie powyższe zwracamy się z prośbą o dostarczenie dokumentów:
– potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR krewnych w linii prostej tj. rodziców, dziadków, pradziadków/opiekunów prawnych (zaświadczenia, świadectwa pracy lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych),
– potwierdzających fakt pokrewieństwa w linii prostej (odpisy aktów stanu cywilnego),
– potwierdzających zamieszkanie przez członka rodziny (dziadka, pradziadka…) gminy w której istniał niegdyś PPGR, w którym był zatrudniony (np. zaświadczenie o zameldowaniu, legitymacja ubezpieczeniowa, w której jest zapis o adresie zamieszkania itp.).

W/w dokumenty prosimy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Biskupcu, al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec, II piętro, pok. 27 do dnia 30 listopada
2021 r. do godziny 15:00.