14 lutego ogłoszona została lista gmin wybranych do dofinansowania w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich  rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Wniosek złożony przez Gminę Biskupiec został zaakceptowany i zgodnie z opublikowaną listą przyznano grant w wysokości 1 230 000,00 zł, który zostanie przeznaczony na zakup laptopów dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR.

Obecnie Gmina Biskupiec oczekuje na podpisanie umowy o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Po otrzymaniu środków finansowych rozpoczniemy procedurę wyboru wykonawcy – zgodnie z ustawą PZP, w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na zakup sprzętu wskazanego we wniosku. Zgodnie z założeniami konkursu Gmina ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi konkursu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, informujemy, że ze wszystkimi osobami, które złożyły poprawnie wnioski i spełniły warunki formalne konkursu, będziemy komunikować się PO PODPISANIU UMOWY o powierzenie grantu i przekazaniu gminie środków finansowych na realizację zadania.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.