Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej zaprasza do składania wniosków na stypendia.
 
Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej ogłosiła kryteria i daty składania wniosków stypendialnych na rok szkolny/akademicki 2023/2024. Dokumenty można składać w terminie od 18 lipca do 18 sierpnia 2023 roku (liczy się data wpływu do Urzędu). W wyżej wymienionym terminie wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami i zdjęciem na nośniku kierować należy listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Fundacja FZO, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, z dopiskiem „wniosek”, lub wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się przy urzędzie, albo po wcześniejszym umówieniu, złożyć osobiście w pokoju 219. UWAGA: Kandydaci na Stypendystów, którzy po raz pierwszy będą składali wnioski, przychodzą osobiście!
Wnioski:
Wzory wniosków do druku dostępne są na stronie internetowej Powiatu Olsztyńskiego i Facebooku Fundacji – https://www.facebook.com/fundacjafzo a także TUTAJ.
Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami. Wnioski wypełnione błędnie, nieczytelnie bądź nieuzupełnione(należy wypełnić wszystkie rubryki), bez wymaganych podpisów lub wymaganych załączników nie będą brane pod uwagę. Do wniosku o stypendium, trzeba obowiązkowo dołączyć – ZDJĘCIE przedstawiające twarz, opcjonalnie popiersie. Legitymacyjne. Dobrze oświetlone. Na jednolitym tle. Orientacja pionowa. Format zapisu obrazu JPG, PNG. Zdjęcie w wysokiej rozdzielczości. Zdjęcie dostarczone na nośniku – płyta CD lub pendrive.
Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci szkół podstawowych, absolwenci i uczniowie szkół średnich oraz studenci studiów dziennych, (którzy nie ukończyli 26. roku życia). Wszystkie te osoby muszą być zameldowane na terenie powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn). Można starać się o stypendium naukowe, sportowe lub artystyczne.
Podstawowy warunek do złożenia wniosku o stypendium naukowe:
– Absolwenci szkół podstawowych – średnia ocen nie mniejsza niż 5,20 na świadectwie;
– Absolwenci i uczniowie szkół średnich – średnia ocen nie mniejsza niż 4,80 na świadectwie,
– Studenci – średnia ocen 4,00 zgodna z zaświadczeniem z uczelni.
Przy staraniu się o stypendium artystyczne/sportowe wymagana średnia ocen nie mniejsza niż:
– Absolwenci szkół podstawowych – 4,9
– Absolwenci i uczniowie szkół średnich – 4,00
– Studenci – 3,75
Dodatkowe warunki złożenia wniosku:
– W zależności od wyboru stypendium kandydaci na stypendystów składają odpowiednią dokumentację potwierdzającą ich osiągnięcia w dziedzinie nauki (stypendium naukowe), sportu (stypendium sportowe) lub sztuki (stypendium artystyczne).
– Wskazane jest poinformowanie we wniosku o wolontariacie i działalności społecznej oraz innych rodzajach aktywności zwiększających zasadność przyznania stypendium(np. praca na rzecz schroniska, honorowe krwiodawstwo, praca na rzecz szkoły/uczelni, OSP).
WAŻNE!
– Absolwenci szkół podstawowych składają dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły średniej.
– Absolwenci szkół średnich składają dokument potwierdzający przyjęcie na studia dzienne.
– Studenci składają dokument potwierdzający kontynuację studiów.
• Kompletność wniosku:
Wniosek składa się z dwóch części – wniosek główny 3 strony i załączniki 2 strony, muszą być wypełnione wszystkie rubryki zawarte we wniosku. Wniosek główny jak i załączniki po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Jeśli osoba ta jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy. Średnia ocen winna być udokumentowana kopią świadectwa potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” lub zaświadczeniem z uczelni. Szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe winny być udokumentowane(kopie dyplomów, zaświadczenia z udziałów w olimpiadach, konkursach, sympozjach, zawodach z roku szkolnego 2022/2023). Jeśli osiągnięcia wypisane są na świadectwie szkolnym, nie trzeba dostarczać osobnych kopii, ale trzeba wpisać je w odpowiednią rubrykę. Dołączyć trzeba kopię zaświadczenia o wolontariacie bądź innej aktywności społecznej, którą wpisuje się do wniosku. Konieczne jest zdjęcie dostarczone na nośniku – płyta CD lub pendrive.
Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji tel. 89 521 05 69 w godz. 10-14 w terminie składania wniosków.
Może być zdjęciem przedstawiającym kukang, sowa i tekst