Kryteria i daty składania wniosków stypendialnych na rok szkolny/akademicki 2024/2025.
Dokumenty można składać w terminie od 17 lipca do 14 sierpnia 2024 roku (liczy się data wpływu do Urzędu).
W wyżej wymienionym terminie wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami kierować proszę listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Fundacja FZO, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, z dopiskiem „wniosek”, lub wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się przy urzędzie, albo po wcześniejszym umówieniu, złożyć osobiście w pokoju 219.
UWAGA: Kandydaci na Stypendystów, którzy po raz pierwszy będą składali wnioski, przychodzą osobiście!
Wnioski:
Wzory wniosków do druku są dostępne na stronie internetowej Powiatu Olsztyńskiego i Facebooku Fundacji – https://www.facebook.com/fundacjafzo
Link do wniosku:
Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami. Wnioski wypełnione błędnie, nieczytelnie bądź nieuzupełnione(należy wypełnić wszystkie rubryki), bez wymaganych podpisów lub wymaganych załączników nie będą brane pod uwagę.
Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci szkół podstawowych, absolwenci i uczniowie szkół średnich oraz studenci studiów dziennych, (którzy nie ukończyli 26. roku życia). Wszystkie te osoby muszą być zameldowane na terenie powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn).
Można starać się o stypendium naukowe, sportowe lub artystyczne.
Podstawowy warunek do złożenia wniosku o stypendium naukowe:
– Absolwenci szkół podstawowych – średnia ocen nie mniejsza niż 5,25 na świadectwie;
– Absolwenci i uczniowie szkół średnich – średnia ocen nie mniejsza niż 4,85 na świadectwie,
– Studenci – średnia ocen 4,00 zgodna z zaświadczeniem z uczelni.
Przy staraniu się o stypendium artystyczne/sportowe wymagana średnia ocen nie mniejsza niż:
– Absolwenci szkół podstawowych – 5,00
– Absolwenci i uczniowie szkół średnich – 4,00
– Studenci – 3,80
Dodatkowe warunki złożenia wniosku:
W zależności od wyboru stypendium kandydaci na stypendystów składają odpowiednią dokumentację potwierdzającą ich osiągnięcia w dziedzinie nauki (stypendium naukowe), sportu (stypendium sportowe) lub sztuki (stypendium artystyczne).
Jeżeli tegoroczni maturzyści uzyskali minimum 85% z jednego przedmiotu to mogą dołączyć kopie świadectwa maturalnego.
Wskazane jest poinformowanie we wniosku o wolontariacie i działalności społecznej oraz innych rodzajach aktywności zwiększających zasadność przyznania stypendium(np. praca na rzecz schroniska, honorowe krwiodawstwo, praca na rzecz szkoły/uczelni, OSP).
WAŻNE!
– Absolwenci szkół podstawowych składają dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły średniej.
– Absolwenci szkół średnich składają dokument potwierdzający przyjęcie na studia dzienne.
– Studenci składają dokument potwierdzający kontynuację studiów.
• Kompletność wniosku:
Wniosek składa się z dwóch części – wniosek główny 3 strony i załączniki 2 strony, muszą być wypełnione wszystkie rubryki zawarte we wniosku. Wniosek główny jak i załączniki po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Jeśli osoba ta jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy.
Średnia ocen winna być udokumentowana kopią świadectwa potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” lub zaświadczeniem z uczelni. Szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe winny być udokumentowane(kopie dyplomów, zaświadczenia z udziałów w olimpiadach, konkursach, sympozjach, zawodach z roku szkolnego 2023/2024 – można dołączyć kontynuację osiągnięć z 2 lat poprzednich). Jeśli osiągnięcia wypisane są na świadectwie szkolnym, trzeba dostarczać kopie osiągnięć! Dołączyć trzeba kopię zaświadczenia o wolontariacie bądź innej aktywności społecznej, którą wpisuje się do wniosku.
Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji tel. 89 521 05 69 w godz. 10-14 w terminie składania wniosków.
Uwaga. FZO zastrzega sobie możliwość modyfikacji zasad przyznawania stypendiów, również w zależności od liczby złożonych wniosków oraz zaangażowania poszczególnych gmin powiatu olsztyńskiego.