Informacja dotycząca efektywności energetycznej budynków.
W związku z obecną sytuacją gospodarczą i rosnącymi kosztami ogrzewania domów ważne jest działanie w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków.
Przez efektywność energetyczną budynku należy rozumieć stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek.
Najważniejszym dokumentem określającym efektywność energetyczną budynku jest jego charakterystyka energetyczna. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Wymagania minimalne w zakresie efektywności energetycznej budynków, które są projektowane, budowane albo przebudowywane określone zostały w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Charakterystykę energetyczną budynku sporządza się na podstawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej. Metodologię określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.
Na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii znajduje się poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Poradnik stanowi zbiór informacji na temat efektywności energetycznej budynków, przydatnych na etapie projektowania, budowy, jak również podczas użytkowania budynków lub ich części. W dokumencie tym omówiono środki mające na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków oraz regulacje prawne w tym zakresie.
W celu poprawy efektywności energetycznej budynków w naszym kraju wdrażane są kompleksowe działania na rzecz wsparcia renowacji budynków, które obejmują narzędzia legislacyjne i organizacyjne, a także wsparcie finansowe zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych w ramach programów takich jak np. Stop Smog, Czyste Powietrze, Fundusz Termomodernizacji i Remontów.
W dobie rosnących kosztów utrzymania budynków ważne jest, aby mieszkańcy naszej gminy zapoznali się ze sposobami poprawy efektywności energetycznej budynków, a także programami zapewniającymi wsparcie finansowe dla tych działań.
Materiały dotyczące powyższych kwestii znajdą Państwo na stronie LINK