Koła Gospodyń Wiejskich oraz grupy nieformalne z Gminy Biskupiec otrzymały dofinansowania na realizację zaplanowanych zajęć. 

W ramach konkursu NOWEFIO- WARMIA MAZURY LOKALNIE 5 edycja 2022, sześć złożonych wniosków na realizację zadań na terenie Gminy Biskupiec zostało rozpatrzonych pozytywnie. Dofinansowanie otrzymali:

Koło Gospodyń Wiejskich w Lipowie – „Gofrowo-naleśnikowe warsztaty kulinarne – rozwój i promocja KGW Lipowo” – 4 760,00 zł. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnej na terenie sołectwa Lipowo, poprzez aktywizację mieszkańców z wykorzystaniem dziedzictwa kulinarnego. Warsztaty mają zapoznać mieszkańców miejscowości Lipowo oraz zaprzyjaźnionych mieszkańców wsi Stryjewo i Borki Wielkie z nowościami kulinarnymi. Warsztaty będą polegały na kulinarnej zabawie pieczenia gofrów i naleśników, zarówno słodkich jak i wytrawnych.

Koło Gospodyń Wiejskich w Stryjewie Stryjewianie – „Kreatywna wioska rycerska” –5 000,00 zł. Celem projektu jest rozwój kulturalny/historyczny, budowanie kapitału społecznego i poczucia własnej wartości, kształtowanie wrażliwości artystycznej, zapewnienie młodym ludziom kreatywnego spędzania wolnego czasu, pobudzenie pasji, ale przede wszystkim aktywizacja i integracja lokalnej społeczności. Działania zarówno warsztatowe jak organizacja imprezy plenerowej mają na celu rozwój zdolności zarówno manualnych, jak i intelektualnych (malarstwo na tkaninie, eko-kosmetyki, warsztaty eko-art, jak i warsztaty ceramiczne – toczenie na średniowiecznym kole garncarskim, rozwój strzelectwa łukowego wśród mieszkańców wsi, stworzenie wioski tematycznej).

Koło Gospodyń Wiejskich w Borkach Wielkich – „Warsztaty pieczenia chleba” – 4 350,00 zł. Projekt polega na zorganizowaniu przez Koło Gospodyń Wiejskich w Borkach Wielkich, w ramach wolontariatu, warsztatów pieczenia chleba dla mieszkańców 9 miejscowości w gm. Biskupiec (Borki Wielki, Sadowo, Kobułty, Kamionka, Rudziska, Stryjewo, Lipowo, Stanclewo, Węgój). Program warsztatów: wykład o tradycjach i zwyczajach związanych z wypiekaniem chleba; przygotowywanie zakwasu i wyrabianie ciasta; omówienie surowców i dodatków do chleba;  omówienie procesu wypieku w tradycyjnym piecu chlebowym; formowanie bochenków; nadzorowanie procesu pieczenia chleba. Warsztaty realizowane są na rzecz dobra wspólnego i aktywizacji polskiej wsi.

 

Grupy nieformalne  z użyczeniem osobowości prawnej:

Grupie nieformalnej Moc jest w Tobie osobowości prawnej użyczyło Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie BARKA w Biskupcu na realizację projektu – „Moc jest w Tobie – Integracja społeczności lokalnej poprzez wzmocnienie współpracy środowiskowej i wykorzystanie własnego potencjału mieszkańców” – 3 100,00 zł. Głównym celem projektu jest wzmocnienie poczucia wartości i sprawczości mieszkańców wsi Borki Wielkie, integracja społeczności, włączenie w działania lokalne, promowanie dobrych przykładów, poprawa komunikacji mieszkańców z budynków socjalnych i wsi. Zadania w ramach projektu to m.in.: spotkanie integracyjno – informacyjne w świetlicy wiejskiej, spotkanie integracyjne, wspólne zabawy dzieci i dorosłych – zabawy dawniej i dziś, integracja, przełamywanie stereotypów, Kim jesteśmy? Skąd pochodzimy? Stworzenie drzewa genealogicznego uczestników. Zabawy i ćwiczenia na poznanie – otwieranie się uczestników na siebie, zajęcia w świetlicy wiejskiej. Każdy coś potrafi – odkrywanie zasobów, zdolności i umiejętności uczestników, gdzie i w jaki sposób można je wykorzystać dla dobra wspólnego. Zróbmy coś wspólnie – inicjatywa która zrodzi się podczas spotkań i będzie ważna dla uczestników.

 

Grupie nieformalnej Aktywni w zgodzie z naturą osobowości prawnej użyczył Strzelecki Klub Sportowy Gryf w Biskupcu na realizację projektu – „Dzieci lasu – kreatywne poznawanie przyrody” – 4 000,00 zł. Projekt zakłada organizację 8 leśnych warsztatów przyrodniczych dla grupy dzieci, młodzieży wraz z rodzicami których celem jest: uwrażliwienie na przyrodę, ruch na świeżym powietrzu, poszerzenie wiedzy przyrodniczej, nawiązanie pozytywnych relacji z przyrodą, budowanie bliskich relacji z przyrodą poprzez doświadczanie przyrody i odczuwanie jej zmysłami, w tym poprzez wspólne wykonywanie określonych zadań, rozwijanie zainteresowań przyrodą i pasji, kształtowanie wrażliwości, empatii do innych form życia, wyobraźni, inwencji twórczej i kreatywności poprzez fizyczny kontakt z przyrodą.

 

Grupie nieformalnej Aktywni Rodzice osobowości prawnej użyczyło STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BREDYNKI I STANCLEWO – „Stworzenie Strefy Artystycznej na Warsztaty dla Dzieci i Rodziców” – 4 500,00 zł. Głównym celem projektu jest rozwijanie dobra wspólnego w postaci stworzenia strefy, w której dzieci, rodzice, oraz uchodźcy z Ukrainy wraz z dziećmi, które uczęszczają do Szkoły i Przedszkola w Bredynkach będą mogły wziąć udział w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijających motorykę, wrażliwość artystyczną, zajęcia będą rodzajem zajęć terapeutycznych, terapia poprzez sztukę, wyciszenia, zredukowanie stresu, pobudzenie aktywności społeczeństwa, integracja społeczeństwa polskiego i ukraińskiego, poprzez inicjatywy oddalone uczestników projektu. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, kształtowanie umiejętności społecznych poprzez sztukę.