MOPS w Biskupcu informuje, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy przysługuje osobom samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza 2100 zł oraz osobom w gospodarstwie wieloosobowym, w którym dochód nie przekracza 1500 zł na osobę w rodzinie. W przypadku wniosku złożonego do 31 lipca 2022 r. brany jest pod uwagę dochód za 2020 r, po 1 sierpnia dochód za 2021 r.

Kto może liczyć na dodatek osłonowy?
Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym, spełnienia kryterium dochodowego oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania i posiadania wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynków. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego dochód miesięczny nie może przekroczyć 2,1 tys. złotych. Natomiast jeśli w gospodarstwie domowym jest więcej osób, kwota ta nie może przekroczyć 1,5 tys. złotych.

Stawki kształtują się następująco:

  • gospodarstwa 1 osobowe – wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie,
  • gospodarstwa 2-3 osobowe – wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie,
  • gospodarstwa 4-5 osobowe – wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie,
  • gospodarstwa 6 i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 1 150 zł/rocznie.

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania w gospodarstwie domowym jest kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, stawki dodatku są podwyższone:

  • gospodarstwa 1 osobowe – wsparcie na poziomie 500 zł/rocznie,
  • gospodarstwa 2-3 osobowe – wsparcie na poziomie 750 zł/rocznie,
  • gospodarstwa 4-5 osobowe – wsparcie na poziomie 1062,50 zł/rocznie,
  • gospodarstwa 6 i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 1437,50 zł/rocznie.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie też zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Ważne! Należy pamiętać, że gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które na ten cel otrzymają dotację z budżetu państwa.

Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek osłonowy?
Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r. Osoby, które złożą wniosek do 31 stycznia, otrzymają pierwszą ratę do końca marca. W przypadku złożenia wniosku po 31 marca, wypłata całości dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wniosek na dodatek osłonowy można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania (pn. 8:00 – 16:00, wt.-pt. 7:30 – 15:30).

Wniosek można pobrać w siedzibie MOPS lub bezpośrednio ze strony internetowej: {LINK}

Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez Internet, np. za pomocą platformy ePUAP.

Zgodnie z zapisami ustawy, informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.