Informacja w sprawie dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła- wypłacanych przez Gminę Biskupiec.

 Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), oraz rozporządzenia ministra klimatu i środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytuły wykorzystywania niektórych źródeł ciepła informujemy, iż:

  1. Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – jest przeznaczony dla podmiotów wrażliwych, w tym m.in. szpitali, szkół i przedszkoli, ośrodków pomocy społecznych, ośrodków kultury, palcówek opiekuńczych (pełny katalog podmiotów wrażliwych zawiera art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r.).
  2. Dodatek przysługuje podmiotom wrażliwym:
  • które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
  • których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
  1. Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania podmiotu wrażliwego oraz dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń wysokości dodatku.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH SKŁADA SIĘ W TERMINIE DO DNIA 30 LISTOPADA 2022 R.

w Urzędzie Miejskim w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec. Wnioski o wypłatę dodatku można również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres: podmioty.wrazliwe@biskupiec.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku, organ wypłacający zatwierdza wniosek i dokonuje wypłaty w terminie miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.

WZÓR WNIOSKU