Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium i wotum zaufania burmistrzowi Biskupca.

27 czerwca odbyła się najważniejsza w roku absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej w Biskupcu, podczas której Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2022 rok. Udzielenie wotum i absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady nad działalnością Burmistrza oraz element docenienia jego pracy. Podstawą do dokonania powyższej oceny przez radnych był przedstawiony przez burmistrza „Raport o stanie gminy za 2022 rok” oraz sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2022 r., które uzyskało również pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. – Dziękuję za udzielone mi absolutorium. Za nami trudny rok dla samorządów. Właściwie trudne lata wywołane pandemią, inflacją, wojną na Ukrainie. Jednakże Biskupiec się nie zatrzymuje! Cały czas cierpliwie pozyskujemy środki zewnętrzne z różnych źródeł, by móc dalej się rozwijać. Biskupiec zmierza w odpowiednim kierunku mimo wielu trudności, z jakimi borykają się polskie samorządy. Realizujemy różne działania – mniejsze, większe a wszystko to m.in. za sprawą Radnych Rady Miejskiej, którzy nie boją się podejmować niełatwych decyzji. Mają świadomość, że właśnie odpowiedzialne i trudne wybory sprzyjają rozwojowi miejscowości zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Na pozytywne zmiany w naszym otoczeniu – te widoczne i mniej widoczne ma wpływ również szereg innych osobowości, którym z tego miejsca chciałbym podziękować. Dziękuję sołtysom za odpowiednie dysponowanie funduszem sołeckim. Widać Waszą rękę w działaniu i tworzeniu coraz to piękniejszych sołectw i ciekawych społecznych inicjatyw. Chylę również czoła przed przedsiębiorcami oraz Kołami Gospodyń Wiejskich – których w gminie jest aż 9 – przed Waszym prężnym działaniem i chęcią samorozwoju. Dziękuję również moim współpracownikom – Zastępcy, Skarbnikowi, Sekretarzowi, kierownikom, urzędnikom, dyrektorom jednostek organizacyjnych, służbom mundurowym za wspólną pracę i gotowość do podejmowania nowych wyzwań. Dziękuję całej naszej społeczności lokalnej za zaangażowanie, współpracę, dobre słowo. Realizacja naszych planów i projektów nie byłaby możliwa bez Waszej życzliwości i dobrego słowa. A wiele jeszcze mamy do zrobienia, wiele planów do zrealizowania. Za naszym samorządem stoją ludzie. Dziękuję raz jeszcze. – mówił Burmistrz Biskupca.