czyste powietrze Przypominamy, że od 19 września można składać wnioski o dofinansowanie na termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych. Beneficjentami programu mogą być osoby posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz osoby które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie m.in. na: wymianę źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem, docieplenie budynków, wymianę okien, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej. Natomiast w nowo budowanych budynkach mieszkalnych dofinansowanie może obejmować:  zakup i montaż węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych.
Wysokość dofinansowania wynosi od 30 do 90 % dotacji kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Więcej informacji o programie na stronie: http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/

Informujemy, że Gmina Biskupiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania p.n.: „Biskupiecki Badacz Wody”.

Osoby zainteresowane bezpłatnym bezpłatnym usunięciem azbestu z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Biskupiec w 2018 r. proszone są o złożenie stosownej informacji w Urzędzie Miejskim w Biskupcu do dnia 28.02.2018 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Biskupcu informuje, że w przypadku zgłaszania awarii prosi o telefon pod nr 882 125 107.

Od 1 lipca w Biskupcu odbierane będą odpady ulegające biodegradacji, jako dodatkowa frakcja zbierania odpadów selektywnych.

Rada Miejska w Biskupcu ustaliła 1 października 2014 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych:
- wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny w wysokości 12,00 zł brutto za mieszkańca na miesiąc do czterech mieszkańców włącznie zgłoszonych w jednej nieruchomości. Opłata za piątego oraz każdego kolejnego zgłoszonego mieszkańca wynosi odpowiednio 1,00 zł brutto za każdego mieszkańca na miesiąc:
- wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 7,50 zł brutto za mieszkańca na miesiąc do czterech mieszkańców włącznie zgłoszonych w jednej nieruchomości. Opłata za piątego oraz każdego kolejnego zgłoszonego mieszkańca wynosi odpowiednio 1,00 zł brutto za każdego mieszkańca na miesiąc.

Właściciele nieruchomości są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na trzy miesiące, w terminie do dnia:
15 marca – za I kwartał
15 czerwca – za II kwartał
15 września – za III kwartał
15 grudnia – za IV kwartał

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Biskupca deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Biskupca nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

Rada Miejska w Biskupcu uchwałą nr XVIII/119/2016 z dnia 24.02.2016r. z dniem 1 czerwca 2016r. postanowiła odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku położonych na terenie gminy Biskupiec. Natomiast chwałą nr XXI/142/2016 z dnia 29.04.2016r. ustaliła roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tychże nieruchomości:
- stawkę opłaty ryczałtowej za rok w wysokości 90,00zł brutto za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
- wyższą stawkę opłaty ryczałtowej za rok 120,00zł brutto za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zobowiązani są złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - domki letniskowe.

Ryczałtowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są w terminie do 15 marca każdego roku.

 

Opłatę można wnosić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w pok. nr 2 (parter) lub na konto bankowe Urzędu: PKO BP SA nr 43 1020 3541 0000 5302 0260 8172


Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Biskupcu pok. nr 10 (parter). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 715 01 36 lub w Referacie Infrastruktury i Architektury, pokój nr 5 (parter).


Formularze deklaracji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w pok. nr 10 i pok. nr 5, a także dostępne są tutaj:
deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.doc

deklaracja wysokości opłat za gospodarowanie odpadami - domki letniskowe.doc

 

Dokumenty związane z gospodarką odpadami komunalnymi w gminie Biskupiec.