Osoby zainteresowane bezpłatnym bezpłatnym usunięciem azbestu z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Biskupiec w 2018 r. proszone są o złożenie stosownej informacji w Urzędzie Miejskim w Biskupcu do dnia 28.02.2018 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Biskupcu informuje, że w przypadku zgłaszania awarii prosi o telefon pod nr 882 125 107.

Od 1 lipca w Biskupcu odbierane będą odpady ulegające biodegradacji, jako dodatkowa frakcja zbierania odpadów selektywnych.

Zapraszamy do skorzystania z Systemu Informacji o Środowisku  system.sios.pl/search

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od 1 maja 2016 r. zlokalizowany jest w Rzecku (oczyszczalnia ścieków). Czynny jest we wszystkie dni robocze w godz. 7.00- 15.00 oraz w soboty w godz. 7.00 – 13.00. Tel. 089 715 19 86

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazać posegregowane:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- przeterminowane leki i chemikalia
- zużyte baterie i akumulatory
- meble i inne odpady wielkogabarytowe
- zużyte opony
- odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 1m3 na rok
- tekstylia
- odpady z selektywnej zbiórki odpadów – szkło białe, szkło kolorowe, papier, plastik
- odpady zielone,
odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biogeneracji
- odpady problematyczne np. świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje

Oddający odpady do PSZOK transport zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Infrastruktury i Architektury Urzędu Miejskiego w Biskupcu, pok. nr 5, tel. 89 715 01 36

Rada Miejska w Biskupcu ustaliła 1 października 2014 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych:
- wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny w wysokości 12,00 zł brutto za mieszkańca na miesiąc do czterech mieszkańców włącznie zgłoszonych w jednej nieruchomości. Opłata za piątego oraz każdego kolejnego zgłoszonego mieszkańca wynosi odpowiednio 1,00 zł brutto za każdego mieszkańca na miesiąc:
- wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 7,50 zł brutto za mieszkańca na miesiąc do czterech mieszkańców włącznie zgłoszonych w jednej nieruchomości. Opłata za piątego oraz każdego kolejnego zgłoszonego mieszkańca wynosi odpowiednio 1,00 zł brutto za każdego mieszkańca na miesiąc.

Właściciele nieruchomości są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na trzy miesiące, w terminie do dnia:
15 marca – za I kwartał
15 czerwca – za II kwartał
15 września – za III kwartał
15 grudnia – za IV kwartał

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Biskupca deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Biskupca nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

Rada Miejska w Biskupcu uchwałą nr XVIII/119/2016 z dnia 24.02.2016r. z dniem 1 czerwca 2016r. postanowiła odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku położonych na terenie gminy Biskupiec. Natomiast chwałą nr XXI/142/2016 z dnia 29.04.2016r. ustaliła roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tychże nieruchomości:
- stawkę opłaty ryczałtowej za rok w wysokości 90,00zł brutto za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
- wyższą stawkę opłaty ryczałtowej za rok 120,00zł brutto za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zobowiązani są złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - domki letniskowe.

Ryczałtowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są w terminie do 15 marca każdego roku.

 

Opłatę można wnosić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w pok. nr 2 (parter) lub na konto bankowe Urzędu: PKO BP SA nr 43 1020 3541 0000 5302 0260 8172


Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Biskupcu pok. nr 10 (parter). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 715 01 36 lub w Referacie Infrastruktury i Architektury, pokój nr 5 (parter).


Formularze deklaracji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w pok. nr 10 i pok. nr 5, a także dostępne są tutaj:
deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.doc

deklaracja wysokości opłat za gospodarowanie odpadami - domki letniskowe.doc

 

Dokumenty związane z gospodarką odpadami komunalnymi w gminie Biskupiec.