mulltonnen 3979757 1280

Od 1 kwietnia 2019 roku zmienia się stawka opłaty za wywóz śmieci segregowanych i zmieszanych.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), Burmistrz Biskupca zawiadamia, że Rada Miejska w Biskupcu w dniu 26 lutego 2019 r. podjęła uchwałę Nr V/29/2019. Na jej podstawie zmieniły się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od 1 kwietnia 2019 r. obowiązują następujące składki:
1) jeśli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny – 14,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca;
2) jeśli odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny – 22,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
Tak jak do tej pory - stawki obowiązują w przypadku nieruchomości zamieszkałych od 1 do 4 osób. Dla każdej kolejnej osoby (tj. piątej, szóstej itd.) zamieszkałej na terenie danej nieruchomości stawka opłaty wynosi 1 zł niezależnie od sposobu zbierania odpadów.
Czy trzeba składać nową deklarację?
W związku z wprowadzoną zmianą nie trzeba składać nowych deklaracji. Wpłacają Państwo opłatę w wysokości podanej w tym zawiadomieniu. Została ona wyliczona na podstawie danych podanych przez Państwa w dotychczasowej deklaracji.
Czy zmieniają się terminy dokonywania opłat?
Nie zmieniają się terminy dokonywania wpłat za odbiór śmieci. Wciąż obowiązują: 15 marca – za I kwartał, 15 czerwca – za II kwartał, 15 września – za III kwartał, 15 grudnia – za IV kwartał.
Dlaczego zmieniły się stawki?
Biskupiec, podobnie jak 36 innych gmin w województwie, związany jest umową z Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, który przyjmuje nasze śmieci. ZGOK pod koniec 2018 r. znacząco podniósł opłatę pobieraną od gmin za przyjmowanie ich odpadów. Tłumaczył to m.in. wzrostem cen zagospodarowania odpadów na rynku ogólnopolskim, a także wzrostem kosztów funkcjonowania zakładu. Ma to związek z coraz wyższymi cenami prądu, paliwa, a co za tym idzie transportu, oraz kosztami pracowniczymi. Problemem jest też nadwyżka śmieciowa. Wydajność istniejącej instalacji do przerobu śmieci w zakładzie ZGOK jest za mała, bo za mało mieszkańców segreguje śmieci. Mimo, że gminy kilkukrotnie próbowały przeciwstawić się tej podwyżce, ceny podniesiono, wymuszając tym samym podwyżki dla mieszkańców.
Dlaczego uchwalono taką wysokość stawek?
Oparto ją na konkretnych wyliczeniach. Przede wszystkim na znaczącej podwyżce wprowadzonej przez ZGOK. Gminy nie mogą zarabiać na odbiorze śmieci, a zgodnie z prawem system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. To oznacza, że pieniądze zebrane od mieszkańców muszą w całości pokryć koszty jakimi w tym zakresie obciążona jest gmina. O wysokości stawki decydują koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także koszty obsługi administracyjnej systemu.
Czy można coś zrobić, aby zmniejszyć stawkę za odbiór śmieci?
Jeśli do tej pory nie segregowali Państwo śmieci – można zacząć je segregować. Taką zmianę należy zgłosić przez wypełnienie w Urzędzie Miejskim nowej deklaracji. Gmina Biskupiec planuje uszczelnić system ich odbioru przez wprowadzenie dodatkowych kontroli. Chodzi o to, żeby uczciwie płacący mieszkańcy nie musieli ponosić kosztów za tych, którzy uchylają się od płacenia. Im więcej osób będzie rzetelnie płaciło za swoje śmieci tym bardziej w przyszłości możliwe jest obniżenie stawek.
Ile płaci się w innych gminach?
Do tej pory gmina Biskupiec utrzymywała najniższe stawki za odbiór śmieci wśród gmin w województwie. Teraz także należy do grona gmin, które mają jedne z najniższych stawek. W gminach, które już wprowadziły podwyżki, stawki kształtują się następująco: Gmina Bartoszyce opłaty w wysokości 21 zł za selektywne i 41 zł za zmieszane, Dobre Miasto 17 zł i 27 zł, Dywity 16 zł i 28 zł, Górowo Iławeckie 17 zł i 30 zł, Kolno 14 zł i 25 zł, Olsztyn 18 zł i 36 zł, Pasym 15,20 zł i 30,40 zł oraz Szczytno 14 zł i 28 zł.
Co jeśli zapłaciłem już za cały rok z góry?
Należy dokonać korekty, czyli dopłacić brakującą kwotę uwzględniając zmianę stawek obowiązującą od kwietnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 89 715 01 36 lub Urzędzie Miejskim w Biskupcu, al. Niepodległości 2, pokój nr 5.