wfoś korzystamy

Gmina Biskupiec otrzymała dofinansowanie na kształcenie ekologiczne dzieci.

Burmistrz Biskupca informuje, że Gmina Biskupiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Biskupiecki Badacz Powietrza, Wody, Gleby” z przeznaczeniem dotacji na rzecz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu.

Łączna wartość wynosi 6251 zł z czego 79,99 % (5000 zł) zostanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Gmina Biskupiec wnosi wkład własny w wysokości 1251 zł. Umowa na dofinasowanie została podpisana 29 stycznia 2019 r.

Nadrzędnym celem projektu jest skuteczne i efektywne kształcenie postaw dzieci, podnoszenie ich świadomości ekologicznej i propagowanie działań służących poprawie stanu środowiska przyrodniczego poprzez prelekcje poruszające problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwego oddziaływania na glebę i wodę, a co za tym idzie na zdrowie ludzi.

Zadanie zostanie zrealizowane do 6 grudnia 2019 r. w zakresie:
- zakupu niezbędnych materiałów potrzebnych do zajęć seminaryjnych (teoretycznych) oraz opłacenie wykładowcy;
- zakupu niezbędnych materiałów potrzebnych do warsztatów terenowych;
- organizacji edukacji młodszych;
- organizacji konferencji podsumowującej projekt.

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty następujący efekt ekologiczny:
- zwiększenie świadomości na temat źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz wpływu stanu powietrza na nasze zdrowie;
- uzyskanie informacji o optymalnych metodach działań ochronnych dla powietrza, wody, gleby;
- rozbudzenie w dzieciach ciekawości przyrodą, a w efekcie pobudzenie wrażliwości ekologicznej.

(umowa dotacji nr 00004/19/14023/EE-EE/D DNIA 29.01.2019 r.)