sztab

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przedstawił podsumowanie pracy służb w sezonie letnim.

W dniu 08.10.2018 r. odbyło się planowane posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Biskupiec pod przewodnictwem Burmistrza Biskupca – Kamila Kozłowskiego. Obecni byli stali członkowie Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którzy podsumowali swoje działania w okresie letnim oraz przedstawili plany przygotowań do sezonu zimowego 2018/2019.
W okresie letnim w Gminie Biskupiec organizowane były przy wsparciu Komisariatu Policji w Biskupcu, JRG nr 3, wychowawców i pedagogów, pogadanki tematyczne dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych nt. bezpiecznego wypoczynku nad wodą, zasadach kąpieli, odpowiedniego zachowania i korzystania z dróg i chodników, przyjmowania substancji psychoaktywnych i odurzających. W wakacyjnych miesiącach nie odnotowano na terenie Gminy Biskupiec żadnych incydentów związanych z żebractwem.
Na terenie Miasta i Gminy Biskupiec, odnotowano łącznie 169 zdarzeń w okresie 01.04.2018 – 30.09.2018, podczas których interweniowały zastępy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Biskupcu oraz zastępy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Biskupiec. Pożary – 75 (pożary traw, balotów, budynki gospodarcze) z czego 58 było umyślnym podpaleniem, miejscowe zagrożenia – 91 (wypadki drogowe, wiatrołomy, zabezpieczenie imprez) oraz fałszywe alarmy – 3 z czego w dobrej wierze - 2. Zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych, których w Gminie Biskupiec jest 6, wyjeżdżały aż 130 razy do zdarzeń. OSP Kobułty wykonały cykliczną pracę montażu boi sygnalizacyjnych na akwenie wodnym jeziora Dadaj „Słoneczny Brzeg” oraz Wilimy. Wyznaczono miejsca do wodowania łodzi dla służb ratowniczych i możliwość awaryjnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych.
Dzięki przekazanym przez samorząd Gminy Biskupiec środkom na fundusz wsparcia Policji, wykonano łącznie 48 służb w ramach tzw. służb ponadnormatywnych. Dotyczyły one patroli zmotoryzowanych oraz patroli wodnych pełniących służbę na akwenie wodnym jeziora Dadaj. Patrole odbierane były pozytywnie, zwiększając poczucie bezpieczeństwa osób wypoczywających na wodzie jak i na terenie ośrodków wypoczynkowych. W ramach pełnienia tych służb, Policjanci przeprowadzili 25 interwencji z czego zatrzymano 6 sprawców przestępstw na gorącym uczynku (1 przestępstwo narkotykowe, 4 nietrzeźwych kierujących, 1 – inne), ujawniono 45 wykroczeń. W tegorocznym okresie letnim nie odnotowano żadnego przypadku utonięcia, na akwenach wodnych na ternie Gminy Biskupiec. W minionym sezonie letnim po raz pierwszy zmieniono schemat zabezpieczeń imprez masowych, gdzie skupiono się nie tylko na działaniach w miejscu imprez, a dodatkowo zostały przeprowadzone działania na drogach dojazdowych do miasta pod kryptonimem Trzeźwość oraz Narkotyki. W ramach współpracy z Biurem Zarządzania Kryzysowego w Biskupcu, jednostkami OSP Gminy Biskupiec, Policjanci z Komisariatu Policji w Biskupcu, zabezpieczali 2 znalezienia niewybuchów. Wzmożono patrole Policji oraz Straży Miejskiej w miejscach gdzie najczęściej gromadzą się dzieci i młodzież (park, okolice jeziora Kraks).
W okresie letnim miała miejsce sytuacja kryzysowa – śnięcie ryb na jeziorze Kraks Duży. Była to zorganizowana akcja trwająca 3 dni przy udziale Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, władz i pracowników Urzędu Miejskiego w Biskupcu. Czynny udział brało w niej blisko 20 osób, a ponad 30 było zaangażowanych. Śnięcie ryb spowodowane było utrzymującymi się i długotrwałymi upałami, wysoką temperaturą wody, niskim poziomem wód, dużym zamuleniem dna jeziora. Wyłowiono ponad 1 tonę ryb. Była to pierwsza sytuacja w Gminie Biskupiec, jednak przy wparciu lokalnych służb, przebiegła pomyślnie.
W mieście i gminie Biskupiec w minionym okresie letnim zorganizowano wiele imprez. Do najliczniejszych należy zaliczyć: Dni Biskupca, Rap Festiwal, Disco – polo czy Dożynki powiatowo – gminne. Imprezy organizowane były przez Centrum Kultury Turystyki i Sportu, sołectwa, powiat olsztyński, pod patronatem Burmistrza Biskupca i starosty olsztyńskiego.
Do okresu zimowego 2018/2019 jednostki samorządowe i przedsiębiorstwa są przygotowane. Przetargi w sprawie odśnieżania dróg i chodników na ternie miasta i Gminy są w trakcie realizacji. We wszystkich remontowanych placówkach oświatowych działa ogrzewanie, zakończenie prac remontowych planowane jest na najbliższe tygodnie. Dowóz dzieci działa jak dotąd, przez zakup biletów miesięcznych dzieciom dojeżdżającym do szkół. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej: zasiłki stałe i okresowe, zasiłki celowe na leki, żywność, opał, bezpłatne dożywianie na rzecz dzieci i młodzieży, świadczenie usług opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych i niepełnosprawnych, udostępnianie Domu Dziennego Pobytu pod potrzeby osób bezdomnych (usługi kąpielowe, zaopatrywanie w odzież, zapewnienie możliwości spożycia posiłku – kanapki i herbata), pokrywanie kosztów pobytu osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach, zabezpieczenie ciepłej odzieży na bazie magazynu.
W gminie Biskupiec okres letni minął spokojnie i bezpiecznie. Mimo wielu organizowanych imprez (koncerty, zawody żeglarskie, wyścigi kolarskie). Do sezonu zimowego 2018/2019 gmina Biskupiec również jest przygotowana, a wszystkie problemy będą rozwiązywane na bieżąco.