fundusz ziemi olsz

Od 16 sierpnia do 7 września 2018 roku przyjmowane będą wnioski na stypendia na rok szkolny/akademicki 2018/2019.

Dokumenty można składać w terminie od 16 sierpnia do 7 września 2018 roku. W wyżej wymienionym terminie wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami przyjmowane będą bezpośrednio i osobiście przez koordynatora Fundacji w siedzibie Fundacji, budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, pok. 219, od poniedziałku do piątku w godzinach 11–15.
Wzory wniosków do druku są dostępne na stronie internetowej Powiatu Olsztyńskiego i facebooku Fundacji – https://www.facebook.com/fundacjafzo. Wzór wniosku można też odebrać w siedzibie Fundacji pok 219 w budynku Starostwa. Wzór wniosku jest też dostępny [tutaj].
Wypełnione wnioski wysłane pocztą bądź przekazywane przez osoby trzecie nie będą brane pod uwagę. Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami.
Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci gimnazjum, młodzież szkół średnich oraz studenci studiów dziennych (którzy nie ukończyli 25-go roku życia). Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn) i spełniać poniższe warunki:
- osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 4,50 na świadectwie kończąc gimnazjum bądź na świadectwie szkoły średniej, natomiast w indeksie średnią 4,00,
- są finalistami olimpiad, konkursów lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
- spełniają wymogi finansowe przyznania stypendium – dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
KRYTERIA DOCHODOWE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O STYPENDIUM FZO NA ROK SZKOLNY – AKADEMICKI 2018/2019
na osobę w rodzinie (nie przekracza kwoty) – 1028 zł netto
osoba samotnie prowadząca gospodarstwo domowe (nie przekracza kwoty) – 1268 zł netto
Kompletność wniosku:
Można starać się o stypendium naukowo-socjalne, sportowo-socjalne lub artystyczno-socjalne.
Wniosek składa się z 3 elementów, muszą być wypełnione wszystkie rubryki zawarte we wniosku. Wniosek główny po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Jeśli osoba ta, jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej musi być podparte odpowiednimi zaświadczeniami (zaświadczenia o dochodach z tytułu pracy, decyzje dotyczące statusu bezrobotnego, wyroki alimentacyjne, decyzje dotyczące świadczeń emerytalnych bądź rentowych, zasiłki, zaświadczenie o ilości ha w gospodarstwie rolnym i inne – kopie wraz z oryginałami do wglądu). Zaświadczenia o dochodach z trzech ostatnich miesięcy od daty złożenia wniosku maj – lipiec 2018 roku.
Wymagana jest potwierdzona przez pracownika MOPS, GOPS, opinia dotycząca wniosku (cz. 2).
Wypełnione i podpisane oświadczenie (cz. 3 wniosku).
Średnia ocen udokumentowana kopią świadectwa potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” lub zaświadczeniem z uczelni. Udokumentowane szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (kopie wraz z oryginałami do wglądu). Przy składaniu kompletnego wniosku, wszelkie dokumenty, można potwierdzić „za zgodność” w siedzibie Fundacji okazując oryginał.
Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji pani Joanna Rogowska (tel. 89 521 05 69).
Informacje dotyczące dni i godzin przyjmowania interesantów poza okresem składania wniosków stypendialnych zamieszczone na profilu internetowym Fundacji (facebooku)- https://www.facebook.com/fundacjafzo?ref=bookmarks